Město Polička

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2020

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM zařazení správního obvodu obce do území působnosti MAS Poličsko z. s., se sídlem Bystré, na programové období 2021- 2027, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vzor příkazní smlouvy ohledně obstarání pohřbů, kde město zajišťuje tzv. slušné pohřbení, dle předloženého návrhu, a pověřuje vedoucí OSVZ, aby dané smlouvy podle schváleného vzoru uzavírala.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 402, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v IV. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 6. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/ měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 211, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 6. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.107 Kč/ měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 6. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/ měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 100, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč/ měsíc.

RM schvaluje licenční smlouvu č. 79/2020/IVVS  s firmou Satturn Holešov spol. s.r.o. se sídlem Holešov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička – projektová dokumentace“ firmě KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička – projektová dokumentace“ s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“ se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. ČSLA a nábř. Svobody v Poličce“, se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 20 9 099 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., se sídlem Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl v roce 2020, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce překážek Skatepark Polička“ takto: vybraným zhotovitelem je Zdeněk Kotyza, se sídlem Vamberk, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce překážek Skatepark Polička“, se Zdeňkem Kotyzou, se sídlem Vamberk, dle důvodové zprávy.

RM projednala sankci ve výši 4.000 Kč uloženou Mateřské škole Luční Polička, Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 17. 4. 2020 a upouští od uložení povinnosti k náhradě škody dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I.NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1.6.2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 31.10.2016 mezi městem Poličkou jako propachtovatelem a společností Agro družstvo Sebranice, se sídlem Sebranice, jako pachtýřem, kterým se doplňuje předmět pachtu o užívané pozemky v k.ú. Lezník p.č. 146/1
o výměře cca 800 m2, p.č. 3985/5 o výměře 95 m2 a p.č. 546 o výměře 173 m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a společností J&B Pub s.r.o., se sídlem Brno, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem objektu č.p. 246 na Palackého náměstí v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM mění své usnesení č. 152 ze dne 27. 4. 2020 v části týkající se termínu ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 1. 2001 a to tak, že namísto ke dni 31. 8. 2020 bude smlouva ukončena dohodou ke dni 30. 6. 2020.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Poličkou jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je prodloužení doby trvání smlouvy do 31. 12. 2030 a souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav objektu hájenky č.p. 74 v obci a k.ú. Pustá Rybná, dle důvodové zprávy.                                                                    

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na sloupu veřejného osvětlení se společností Maso Uzeniny Polička, a.s., se sídlem Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o službách úklidových prací ze dne 9. 1. 2007 s paní Alenou Andrlovou, se sídlem Polička dle důvodové zprávy.

RM v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje „Řád veřejného pohřebiště města Poličky“ pro provoz veřejného  pohřebiště - Centrální hřbitov, hřbitov sv. Michaela a hřbitov v Lezníku dle důvodové zprávy.                             

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k mandátní smlouvě o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu ze dne 17. 12. 2007 mezi městem Poličkou, jako mandantem a společností T.E.S. s.r.o. se sídlem Polička, jako mandatářem, jehož předmětem je aktualizace přehledu bytů ve správě mandatáře, který je přílohou této smlouvy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 746/1 o výměře 316 m2 a pozemku p.č. 746/31 o výměře 101 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 165/3 o výměře 82 m2 v k.ú. Polička.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 82/5 o výměře cca 45  m2 v k.ú. Polička.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička. Smlouva bude ukončena k 31. 5. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jeden rok - do 31. 5. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 11. 2020. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 11. 2020. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 3+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, se stávajícím nájemcem Dětský domov Polička, a to na dobu určitou dva roky - do 31. 7. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.           

RM schvaluje výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol ve školním roce 2020/2021 takto:

- Mateřská škola Rozmarýnek Polička, pro jednu třídu navýšení o 4 děti

- Mateřská škola Čtyřlístek Polička, pro každou ze čtyř tříd navýšení o 1 dítě

- Mateřská škola Luční Polička, pro čtyři třídy navýšení v každé z nich o 4 děti.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma STRABAG a.s., se sídlem Praha a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce“ s vybraným dodavatelem STRABAG a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.