Město Polička

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 6. 2007

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 28. 6. 2007

ZM volí za členy návrhové komise Bc. Miroslava Popelku, pana Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana Matouše.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením zápisu pana Eduarda Střílka a MUDr. Miroslava Kaprase .

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí Česká inspirace.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2006 svazku obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb).

ZM schvaluje vytvoření svazku obcí Českomoravské pomezí a účast Města Poličky v tomto svazku.

ZM schvaluje smlouvu o vytvoření svazku obcí Českomoravské pomezí a stanovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

ZM schvaluje podíl Města Poličky na předfinancování projektu „Propagace oblasti Českomoravské pomezí ve výši dle důvodové zprávy a smlouvu o sdružení prostředků za účelem předfinancování projektu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje účast města v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2007“ včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Koncept obnovy památkového areálu hradu Svojanova v období 2008 – 2013.

ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky na rok 2007 dle Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 1/2003 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, o Fondu rozvoje bydlení Města Poličky žadatelům na určený účel a ve výši dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2007.

ZM ukládá RM zpracovat a předložit ZM při jednání v 9/2007 informace o provedené privatizaci Informačního centra v Poličce s komplexním vyhodnocením.

ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ke stavbě Suchá retenční nádrž Polička.

ZM souhlasí s působením Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska na území města Poličky a bere na vědomí Integrovanou územní strategii rozvoje venkova Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska.

ZM schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o restrukturalizaci hypotéčního úvěru od České spořitelny, a.s. do výše dle důvodové zprávy na restrukturalizaci hypotéčního úvěru č. smlouvy 2003/036188-01/02/01/-005/00/R u Hypoteční banky, a.s., který byl čerpán na regeneraci panelového domu v části obce: Horní Předměstí, M. Bureše 805 a 806, bytový dům
č.p. 805 na st.p.č. 2271
č.p. 806 na st.p.č. 2272 v katastrálním území Polička

a následné uzavření úvěrové smlouvy dle individuální nabídky České spořitelny, a.s. s využitím pevné úrokové sazby ve výši 4,35 % p.a. s platností do 30. 7. 2017.

ZM schvaluje zajištění úvěru ve prospěch České spořitelny, a s.
- předmětnými nemovitostmi č.p. 805 na st.p.č. 2271
č.p. 806 na st.p.č. 2272 v k.ú. Polička.

Zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s. bude zapsáno jako první v pořadí pro zrušení zástavního práva, které bylo zapsáno ve prospěch Hypotéční banky, a.s.

a vinkulaci pojistného plnění.

ZM pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy včetně dalších souvisejících dokumentů.

ZM schvaluje mimořádnou splátku hypotéčního úvěru č. úvěrové smlouvy 2003/036188-01/02/01-005/00/R v celé jeho zůstatkové výši k 30. 7. 2007 Hypoteční bance, a.s.

ZM pověřuje RM provedením rozpočtové změny v souvislosti s výše uvedenou restrukturalizací a s případnými splátkami od budoucích vlastníků bytů provedenými do 25. 7. 2007.

ZM pověřuje RM k provedení rozpočtové změny v souvislosti se spoluúčastí Města Poličky na akci „Regenerace panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce“ ve výši dle důvodové zprávy.

ZM pověřuje RM ke schválení přijetí dotace od MMR ČR na akci „Regenerace panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM neuplatňuje v souladu s § 64, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v rámci projednání návrhu zadání regulačního plánu lokality „Mánesova“ žádné požadavky na jeho obsah.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5545/38 o výměře 869 m2 na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova“ v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 590,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej stavebního pozemku č. 579/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Polička.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 660 m2 v k.ú. Lezník.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 650/8 o výměře 376 m2 v k.ú., a to bez části využívané jako zpevněná veřejná cesta, pokud do ní předmětný pozemek zasahuje. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 116/2 o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 190/7 o výměře 28 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Současně ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 534/11 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Modřec.

ZM schvaluje bezúplatný převod stavební parcely č.539 o výměře 20 m2 v k.ú. Rohozná Obci Rohozná, IČO 00277274. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší usnesení č. 3/e) ze dne 3. 6. 2004.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/17 o výměře 5231 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 450,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM pověřuje vedení města jednáním se správkyní konkurzní podstaty firmy REIN spol. s r.o., Polička, JUDr. Evou Mlčochovou, ve věci odkoupení domu č.p. 101 na ul. Václavské v Poličce.
Pokud cena této nemovitosti nepřesáhne částku 1.200.000,-- Kč schvaluje ZM její odkoupení do majetku Města Poličky.


V Poličce dne 28. 6. 2007…………………………………………                        ………………………………………
    Jaroslav Martinů                                  JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
          starosta                                                     místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.