Město Polička

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. července 2020

RM schvaluje obsah soutěžního zadání a vyhlášení architektonické soutěže o návrh na akci "Městské bydlení Polička".

RM bere na vědomí obsah petice občanů ulice Pálená a Šaffova k situaci ohledně provozu Baru Andílek s tím, že starosta města bude iniciovat spolupráci s PČR při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v daném místě.

RM schvaluje smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a instalaci dětského hřiště v Poličce Modřeci s firmou FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 8. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 2.002 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Polička, Palackého nám., restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiří a sv. archanděla Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého“ č. OKSCR/20/22971 s Pardubickým krajem, se sídlem  Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2020/2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě V. C Masarykovy základní školy Polička, pro školní rok 2020/2021 až do počtu 31 žáků, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce překážek Skatepark Polička“ se zhotovitelem Zdeňkem Kotyzou, se sídlem Vamberk, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Modernizace silnice II/364 a II/365 Svojanov - hranice kraje“ mezi Pardubickým krajem, jako stavebníkem a městem Poličkou, jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2021036/01, Polička, Hegerova p.č. 2028, knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2779/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Pomezí. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce 3 koupelen v objektu DPS „Penzion“ Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma Bohumír Bárta, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 3 koupelen v objektu DPS „Penzion“ Polička“ s vybraným dodavatelem firmou Bohumír Bárta, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 na akci „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce“ s vybraným dodavatelem STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje servisní smlouvu s firmou Josef Bouška ALARM SYSTÉMY, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění stavby č. 25138829/DUS/5 s názvem: „Borová - VO“ mezi městem Poličkou, jako vlastníkem a Obcí Borová, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejných zakázek "Oprava kanalizace v ulici Svépomoc - rekonstrukce šachet" a "Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou" ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití loga města Poličky na informační materiály organizace Květná zahrada, z. ú., dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.