Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Nedvězí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 13. 8. 2021

 

   OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu a společného jednání zajistil v souladu s § 52 odst. 1 upravení návrhu Územního plánu Nedvězí.

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje

 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN NEDVĚZÍ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDVĚZÍ 
SE BUDE KONAT VE STŘEDU

29. září 2021 v 15.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU NEDVĚZÍ,
NEDVĚZÍ Č. P. 87

 

Veřejné projednání proběhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s šířením nemoci COVID – 19.

Návrh Územního plánu Nedvězí (ÚP Nedvězí) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v úředních dnech (v ostatních pracovních dnech po předchozí dohodě) na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě  Nedvězí v době

 

od 13. 8. 2021 do 6. 10. 2021

 

V uvedené době je návrh ÚP Nedvězí rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 6. 10. 2021, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 6. 10. 2021, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 6. 10. 2021 stanoviska k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání změněny.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička