Město Polička

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. 12. 2007

                                                               Usnesení
                    ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 13. 12. 2007


ZM schvaluje doplnění programu zasedání o projednání Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Polička jako prodávajícím a panem Rostislavem Koumarem jako kupujícím.

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Putnu, Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala a pana Bohumila Bednáře.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Eduarda Střílka, ověřením zápisu Mgr. Petra Nožku a Mgr. Petra Zaala.

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 18. 7. 2007 mezi Městem Polička a panem Rostislavem Koumarem, Polička, týkající se prodloužení splatnosti 2. splátky kupní ceny ve výši dle důvodové zprávy, a to do 28. 2. 2008.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2007.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2008 takto:

a) čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2007 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměrami. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Mgr. Jana Matouše na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b) čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2007 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí plánovaných pro rok 2008 a do výše 100 tis. Kč na výkup pozemků. Příspěvkové organizaci Hradu Svojanov poskytnout investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce restaurační a hotelové části.

c) čerpání běžných a kapitálových výdajů do výše 1.500 tis. Kč na smlouvy s agenturami na zpracování žádostí projektů dotací z EU a Regionálního operačního programu a s tím související projektové dokumentace. V souvislosti s tím je starosta pověřen k podpisu smluv.

ZM schvaluje Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2008 – 2013.

ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání územního plánu Polička včetně přílohy ze dne 3. 12. 2007 předloženou pořizovatelem územního plánu Polička.

ZM schvaluje v souladu s § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), návrh zadání územního plánu Polička.

ZM bere na vědomí informaci o požadavku Městského muzea a galerie Polička zvážit finanční únosnost a potřebnost zadání regulačních plánů pro další lokality na území města a ukládá RM tento požadavek vyhodnotit.

ZM pověřuje starostu města zahájit neprodleně jednání s Obcí Sebranice o podmínkách řešení odkanalizování částí Lezník a Střítež s odvedením odpadních vod na plánovanou ČOV Sebranice.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2007, kterou se vydává Požární řád města Poličky.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM bere na vědomí dlouhodobý pronájem, případně výpůjčku, budovy č.p. 74 na st.p.č. 101, st.p.č. 101 a p.p.č. 442, 437/1 a 437/2, vše v obci a k.ú. Pustá Rybná s tím, že ve smlouvě bude ošetřena možnost pronajímatele odstoupit od smlouvy pro případ, že do 2 let od uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce nezíská grant na rekonstrukci objektu.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě budovy č.p. 74 na st.p.č. 101, st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a p.p.č. 442 o výměře 274 m2, vše v obci a k.ú. Pustá Rybná s tím, že uzavření kupní smlouvy bude vázáno na získání grantu na koupi těchto nemovitostí.

ZM schvaluje prodej objektu č.p. 214 na st.p.č. 35 včetně st.p.č. 35 a pozemku p.č. 46 o výměře 545 m2 v obci a k.ú. Rohozná formou veřejné dražby s vyvolávací cenou stanovenou na základě znaleckého posudku.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 312/3 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí Kč 20,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 604/1 o výměře 61584 m2 v k.ú. Předměstí za kupní cenu ve výši Kč 200.000,-- a za podmínky, že kupující provede nejpozději do 30. 6. 2008 opravu melioračního zařízení umístěného v pozemku.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 604/1 o výměře 61584 m2 v k.ú. Předměstí dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků označených dle geometrického plánu č. 1668-809/2007 jako p.č. 5545/48 o výměře 2106 m2, p.č. 5545/49 o výměře 148 m2, p.č. 5545/50 o výměře 255 m2, p.č. 5545/51 o výměře 770 m2, p.č. 5493/67 o výměře 16 m2, p.č. 5493/68 o výměře 6 m2 a p.č. 5537/54 o výměře 468 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje záměr prodeje bytů č. 2 – 7 v domě č.p. 940 a bytů č. 5 – 19 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

ZM se zavazuje, že Město Polička po realizaci opatření dle „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro Povodí Bílého potoka“ bezplatně převezme protipovodňová opatření v k.ú. Polička, s výjimkou koryt vodních toků, do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

ZM bere na vědomí informace týkající se možnosti zveřejnění audio/video záznamů ze zasedání ZM na internetových stránkách Města Poličky a schvaluje zpřístupnění audio záznamů na internetových stránkách Města Poličky při využití současné techniky na zkušební dobu 6ti měsíců.

ZM schvaluje vyčlenění částky cca 450 tis. Kč pro spolufinancování akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóny a vybrané aleje v Poličce“ z rozpočtu na rok 2008.


V Poličce dne 13. prosince 2007                 Jaroslav Martinů                                             JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
                        starosta                                                           místostarostka                    Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Zvukový záznam ze zastupitelstva.