Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Borová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                    V Poličce, dne 18. 12. 2023

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě schválené Zprávy o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 – 5/2022 zajistil v souladu s § 55b odst. 1 zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borová.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1stavebního zákona oznamuje

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVÁ

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVÁ 
SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ

5. února 2024  v 15.00 hod.

V SOKOLOVNĚ BOROVÁ, BOROVÁ Č. P. 90

Ze stanoviska příslušného orgánu nevzešel požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Borová (ÚP Borová) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu Borová v době

od 19. 12. 20203 do 12. 2. 2024

V uvedené době je návrh Změny č. 1 ÚP Borová rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 12. 2. 2024, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 12. 2. 2024, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 12. 2. 2024 stanoviska.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí     
Městského úřadu Polička

 

Pozn. v příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Borová.