Město Polička

Oznámení 6. úplné aktualizace ÚAP pro správní obvod ORP Polička

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                 V Poličce, dne 22. 2. 2024

OZNÁMENÍ

6. úplné aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen „OÚPRaŽP“), jako příslušný úřad územního plánování, pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička (dále jen „ÚAP ORP Polička“), a to na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. b a § 27-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad územního plánování OÚPRaŽP Městského úřadu Polička jako příslušný pořizovatel má povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídit úplnou aktualizaci ÚAP. V pořadí již 6. úplná aktualizace ÚAP musí být pořízena do 31. 12. 2024.

Oznamujeme zahájení pořízení 6. úplné aktualizace ÚAP ORP Polička a vyzýváme vás k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti vámi poskytnutých údajů o území v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Polička.

  • V případě, že od posledního předání vámi poskytovaných údajů o území nedošlo k jejich změně (aktualizaci), pak nám pošlete pouze vyplněný a potvrzený III. oddíl pasportu údajů o území dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2023, aplikovatelné na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pasport“), a to do 3 měsíců od doručení tohoto oznámení. V případě, že tak neučiníte, budeme mít za to, že vámi naposledy poskytnuté údaje o území, které máme v současné době k dispozici, jsou správné, úplné a aktuální a budou použity při zpracování úplné aktualizace ÚAP včetně Rozboru udržitelného rozvoje území ORP Polička.
  • V případě, že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo nebo jste nám data dosud neposkytli nebo pokud vznikly zcela nové jevy, které jsou územně analytickými podklady, žádáme vás ve smyslu ust. § 27 odst. 3 stavebního zákona bezodkladně o jejich předání spolu s nově vyplněným a potvrzeným pasportem údajů o území v kompletním rozsahu oddílů I, II, III.
Vysvětlení pojmů:
Pořizovatelem je úřad územního plánování. Pořizuje ÚAP na základě průzkumů území a na základě údajů o území pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.
Poskytovateli údajů jsou orgány veřejné správy, jimi zřízené právnické osoby a vlastníci technické a dopravní infrastruktury.
Údaje o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti.
 
Způsob poskytování dat:
Poskytovatel údajů poskytuje pořizovateli údaje o území v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Údaj o území obsahuje textovou část (pasport), která zahrnuje popis údaje o území, a geografická data ve vektorové formě (např. SHP, DGN, DXF, DGW) v souřadnicovém systému JTSK. Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 
Upozornění na sankce:
Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.
 
Informace o vazbě mezi agendou ÚAP a digitálních technických map krajů
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění od 1. 7. 2024 a prováděcí právní předpis vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění od 1. 7. 2024 zavádí Digitální technickou mapu kraje (dále jen „DTM kraje“), která má vazbu i na agendu ÚAP, resp. na povinnost poskytování údajů o území.
Prostřednictvím portálu digitální mapy veřejné správy (DMVS) mají vlastníci dopravní a technické infrastruktury povinnost poskytnout objekty a zařízení jejich infrastruktury právě do DTM kraje, čímž zároveň splní povinnost ohledně poskytování údajů o území do ÚAP. Toto stanovuje konkrétně nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění k 1. 7. 2024, v ustanovení § 64 v odst. 1, ve kterém je mj. uvedeno: „Povinnost poskytnutí údajů o území je splněna jejich vložením do digitální technické mapy kraje, do národního geoportálu územního plánování nebo do registru územní identifikace, adres a nemovitostí.“ Problematika přenosu dat do DTM a výdeje dat z DTM ještě není vyřešená.

 

Doplňující informace:

Metodika sledovaných jevů pro ÚAP

5. úplná aktualizace ÚAP ORP Polička z roku 2020

Průběžně aktualizované údaje ÚAP ORP Polička lze zobrazit při zapnutí příslušných vrstev v mapovém portálu města Poličky (Vrstvy/Údaje o území/ÚAP – přehled jevů A001…A119)

                                                                                                                            

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí     
Městského úřadu Polička