Město Polička

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 11. 12. 2008

ZM volí za členy návrhové komise pana MUDr. Miloslava Kaprase, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením Mgr. Miroslava Popelku a Mgr. Jana Matouše. 

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2008.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2009 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2008 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2008 v souladu s uzavřenými smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2009 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 100 tis. Kč.
c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně s finančním plánem.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky na období 2009 – 2012.

ZM bere na vědomí informaci o průběhu projednání konceptu územního plánu Polička zpracovanou jako součást Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Polička a jejich odůvodnění.

ZM schvaluje plochu Z89B vymezenou konceptem územního plánu Polička, tzn. variantu B přeložky silnice I/34, jako vybranou výslednou variantu řešení pro zapracování do návrhu územního plánu Polička. 

ZM, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 49, odst. 3 stavebního zákona Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Polička včetně výběru výsledné varianty řešení ve znění předloženém pořizovatelem.

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 6/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

ZM souhlasí se vstupem města Poličky do svazku obcí „Královská věnná města“.

ZM schvaluje Smlouvu o vytvoření svazku obcí „Královská věnná města“ a stanovy tohoto svazku.

ZM souhlasí se vstupním členským poplatkem ve výši Kč 10.000,-- a ročním příspěvkem Kč 10.000,--.

ZM jmenuje zástupce města pro zasedání Valné hromady Královských věnných měst – paní JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., místostarostku města Poličky a Ing. Naděždu Šauerovou, referentku zahraničních věcí a cestovního ruchu.

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Základní školy Na Lukách Polička.

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička.

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Mateřské školy Čtyřlístek Polička.

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny Školní jídelny Polička, Rumunská 646. 

ZM schvaluje prodej části parcely č. 146/1 o výměře cca 40 m2 a části parcely č. 146/8 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej parcely č. 336 o výměře 129 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části parcely č. 760/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky Sboru dobrovolných hasičů se sídlem Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části parcely č. 6/3 o výměře 81 m2 v k.ú. Předměstí.  Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej domu č.p. 164 na stavební parcele č. 967 včetně stavební parcely č. 967 o výměře 248 m2 v obci a k.ú. Polička stávajícím nájemcům. Kupní cena je dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

ZM odvolává pana Jiřího Zelendu a pana Zdeňka Vyskočila z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky z důvodu, že pan Zelenda je dlouhodobě zaměstnán mimo město Polička a pan Vyskočil má 5 absencí.

ZM volí novými členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky pana Rostislava Koumara a pana Oldřicha Báču.

ZM schvaluje změnu názvu ulice z „Nábřeží svobody“ na „nábřeží Svobody“. 

ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok 2008 pro:
- Atletika o.s. Polička, ve výši 31.558,-- Kč,
- HC Spartak Polička, ve výši 48.600,-- Kč,
- Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 7.066,-- Kč
- SK Masokombinát Polička, ve výši 70.533,-- Kč,
- SK D.A.S. Kometa Polička, ve výši 24.235,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 41.405,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 10.999,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl tenisový, ve výši 15.092,-- Kč,
- TJ Štefanydes Polička, ve výši 512,-- Kč.

ZM neschvaluje změnu času zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2009 dle předloženého návrhu.V Poličce dne 11. prosince 2008
………………………………………          ……………………………………….
    Jaroslav Martinů                JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
         starosta                                místostarostka


Kompletní usnesení ze zasedání je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.