Město Polička

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 6. 2009

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Mgr. Petra Nožku a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu Mgr. Petra Zaala a Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala CSc.

ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Poličky za rok 2008 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Města Poličky za rok 2008 bez výhrad.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Mikroregion Poličsko.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Česká inspirace.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2008.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2008 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Bromová Veronika, M.A., výtvarnice Praha, na výstavu fotografických prací v Poličce, ve výši 20.000,-- Kč,
- Český kynologický svaz ZO Polička, na provozní náklady a dokončení fasády klubovny, ve výši 10.000,-- Kč,
- Ekocentrum Skřítek Polička, na podporu činnosti Ekocentra Skřítek, ve výši 5.000,-- Kč,
- HC Spartak Polička, na činnost hokejového klubu v sezóně 2009/2010, ve výši 103.000,-- Kč,
- JUNÁK svaz skautů a skautek Polička, na obnovu stanů, na kamna a zateplení základny, ve výši 28.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Atletika Polička, na běh kolem poličských hradeb, ve výši 10.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Atletika Polička, na soutěžní atletickou činnost, ve výši 26.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Náš domov Koclířov, na Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi, ve výši 15.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Pontopolis Polička, skupina maTami, na program zdravotnické prevence a osvěty, ve výši 2.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Pontopolis Polička, na multikulturní aktivity pro školy a veřejnost, ve výši 20.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na projekt Týmová spolupráce žáků 5. ročníku, ve výši 10.000,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na projekt Sportovně turistický kurz pro žáky, ve výši 10.800,-- Kč,
- Občanské sdružení Přátel ZŠ Na Lukách v Poličce, na jazykový výjezd žáků ZŠ do Anglie, ve výši 5.400,-- Kč,
- Oblastní charita Polička, na zakoupení elektrického polohovacího lůžka, ve výši 17.000,-- Kč,
- Oblastní charita Polička, na zakoupení dřevosoustruhu a dlát pro AC dílnu, ve výši 17.000,-- Kč,
- Pionýr – pionýrská skupina Polička, na kolaudaci hájenky, nákup stanů a přívěsného vozíku, ve výši 28.000,-- Kč,
- SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, na činnost a účast v hokejbalových soutěžích, ve výši 35.000,-- Kč,
- SK Masokombinát Polička, na sportovní činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 104.000,-- Kč,
- SK8 Slalom klub Polička – skateboard, na pořádání skateboardových závodů ME v Poličce, ve výši 10.000,-- Kč,
- Svatojosefská jednota pro Poličku, na opravy spolkového domu Jordán, ve výši 15.000,-- Kč,
- Svíba Dušan, agentura „earth music“, na festival Colour Meeting 2009 v Poličce, ve výši 40.000,-- Kč,
- Štěpánek Jiří, Polička na účast na MS V kulturistice v Montrealu, ve výši 17.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, na činnost a dopravu k soutěžím, ve výši 20.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – volejbal, na pořádání volejbalových turnajů, ve výši 4.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl ASPV – st. ženy, na cvičební pomůcky, ve výši 2.000,-- Kč,
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, na činnost mládežnických družstev, ve výši 103.000,-- Kč,
- ZO svazu chovatelů Polička, na výstavy a opravu krytiny na klecích, ve výši 10.000,-- Kč,

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Dětské informační centrum Brno, na představení Janáčkova divadla pro poličské seniory, ve výši 5.000,-- Kč,
- Dětské informační centrum Brno, na činnost denního centra Domeček a jeho aktivit, ve výši 120.000,-- Kč,
- Nekvinda Filip, Polička, na elektronické vybavení pro večery hudby v Divadelním klubu ve výši 61.310,-- Kč,
- Občanské sdružení Laxus Hradec Králové, na terénní služby pro uživatele drog na Poličsku, ve výši 60.000,-- Kč.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2009.

ZM schvaluje záměr vybudování technologického centra pro Obec s rozšířenou působností Polička včetně zahrnutí finanční spoluúčasti do rozpočtu roku 2010 ve výši dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2009 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje nepeněžitý vklad města Poličky do základního kapitálu společnosti T.E.S. s.r.o., jehož předmětem jsou nemovitosti v obci a katastrálním území Polička, a to :
1) objekt výroby bez čp/če postavený na st.p.č. 3225/1,
2) jiná stavba bez čp/če postavená na st.p.č. 3725/1 a st.p.č. 3725/2,
přičemž hodnota nepeněžitého vkladu činí 2.800.000,- Kč a tato byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Marty Mastné číslo 2441/2009 ze dne 25.5.2009,

ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S s.r.o. v souladu s předloženým návrhem.

ZM bere na vědomí vznik společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807, ulice M.Bureše v Poličce, IČ 27559041 a schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč 353.961,82 na účet společenství vlastníků jednotek domu č.p. 807.

ZM ruší usnesení č. 9 ze dne 30. 10. 2008.
ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č.6/2 označené jako p.č. 6/15 o výměře 1182 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části parcely č. 5454/2 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 200,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje výkup parcely č. 6490/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 50,-/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM ruší své usnesení č. 26 ze dne 11. 9. 2008.
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6237/1 o výměře 1404 m2 v k.ú. Polička od a.s. České dráhy, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222. Kupní cena činí Kč 100.000,--.

ZM schvaluje výkup parcel č. 394/1 o výměře 1758 m2 a p.č. 394/2 o výměře 2632 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

ZM schvaluje bezúplatný převod stavby dřevníků stojících na st.p.č. 3816 včetně stavební parcely č. 3816 o výměře 125 m2 do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 33 ul.Šaffova v Poličce. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

ZM schvaluje převod nepotřebného majetku ČR – Ministerstva obrany, se sídlem v Praze, Tychonova 1, Praha 6, dle zákona č. 174/2003 Sb. do vlastnictví Města Poličky podle předložené darovací smlouvy evid. č. 918352259.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č.770/3 o výměře 501 m2 v k.ú. Rohozná Sportovnímu klubu Rohozná. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje cenu za 1 m2 pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ v Poličce – II. etapa označených v regulačním plánu jako č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43 a 44 ve výši 1.120,- Kč/m2.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na výstavbu objektů bydlení v „lokalitě Mánesova“ – II. etapa ve znění dle předloženého návrhu s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemku p.č. 5420/1 o výměře 7489 m2 za pozemek označený v regulačním plánu pro lokalitu Mánesova – II.etapa jako č. 22 o výměře cca 786 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 220,-Kč/m2 pro p.č. 5420/1.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem bude směna id. ½ pozemku p.č. 5420/1 o výměře 7489 m2 za pozemek označený v regulačním plánu pro lokalitu Mánesova – II.etapa jako č. 19 o výměře cca 1043 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude doplacen v kurzu 220,-Kč/m2 pro pozemek p.č. 5420/1.


V Poličce dne 18. června 2009


Jaroslav Martinů, v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam (15MB)
zde.