Město Polička

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 18. 2. 2010

 ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího Tomana, Mgr. Davida Šafáře a pana Bohumila Bednáře.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Rostislava Koumara, ověřením zápisu RNDr. Milana Janečku a MVDr. Jiřího Teplého.

ZM:

I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2010
příjmy ve výši 282.645,4 tis. Kč
výdaje ve výši 300.224,0 tis.Kč
schodek ve výši 17.578,6 tis.Kč
který je kryt třídou 8 – financování.

Závaznými ukazateli na rok 2010 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši 212.439,2 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši 70.206,2 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů 5.797,0 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši 11.069,4 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé
kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše 100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2010.

ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička a dodržování schválených Pravidel pro poskytování těchto příspěvků.

ZM ruší příspěvkovou organizaci Domov důchodců v Poličce ke dni 30. 4. 2010.

ZM schvaluje záměr revitalizace bytového fondu č.p. 1010 – 1013, Sídliště Hegerova, Polička a způsob jeho financování za podmínky poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej p.č. 3100/2 o výměře 115 m2, p.č 3100/5 o výměře 32 m2 a st.p.č. 3207/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej p.č. 3100/3 o výměře 48 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 746/30 o výměře cca 6500 m2 v k.ú Rohozná.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 53/3 o výměře 44 m2 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci st.p.č. 8 o výměře 245 m2, p.č. 53/1 o výměře 302 m2 a p.č. 53/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemku p.č. 5420/1 v k.ú. Polička o výměře 7489 m2 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej p.č. 5469/4 o výměře 1043 m2 v k.ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova II.“ Kupní cena činí 1.120,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje:
a) výkup části pozemku p.č. 5286/4 v k.ú. Polička označeného dle geometrického plánu č. 1818-588/2009 jako p.č. 5286/5 o výměře 257 m2,
b) výkup části pozemku p.č. 5397/2 v k.ú. Polička označeného dle geometrického plánu č. 1818-588/2009 jako p.č. 5397/3 o výměře 60 m2.
Kupní cena výkupů a) - b) činí 200,-- Kč/m2 s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1257/1 o výměře 541 m2 a p.č. 1257/3 o výměře 83 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 746/11 o výměře 214 m2, p.č. 748/2 o výměře 422 m2, p.č. 748/13 o výměře 71 m2 a p.č. 54/2 o výměře 68 m2, vše v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí 30,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM ruší svá usnesení č. 8/a a č. 8/b ze dne 24. 4. 2008 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 807/16 v domě č.p. 807 na ulici M. Bureše v Poličce včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku st.p.č. 2279, se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši dle znaleckého posudku, tj. Kč 629.830,--.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvy, jejichž předmětem je bytová jednotka č. 809/10 v domě č.p. 809 na ulici M. Bureše v Poličce včetně odpovídajícího podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku st.p.č. 2281, se zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno ve výši dle znaleckého posudku Kč 629.830,--.

ZM schvaluje prodej parcely č. 5469/7 o výměře 835 m2 v k.ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova II.“. Kupní cena činí 1.120,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM bere na vědomí důvody nenaplnění usnesení ZM č. 21 a č. 22 ze dne 30. 10. 2008 na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí informace o průběhu veřejného projednání návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje návrh nového znění Stanov svazku obcí AZASS dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí memorandum „Stop větrníkům na Svitavsku“ dle důvodové zprávy.

 


V Poličce dne 18. 2. 2010

 


Jaroslav Martinů, v.r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r., místostarostka
 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Kompletní zvukový záznam - zde (14,5MB)