Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY

 

na čtvrtek 22. dubna 2010 v 16.30 h,
do malého sálu Tylova domu v Poličce.

 

PROGRAM:

1. Rozpočtová změna č. 2/2010
2. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010
3. Návrh Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička
4. Vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova
5. Volba přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2010 – 2014
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Různé
8. Diskuse


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.


Na toto zasedání Vás srdečně zveme.


V Poličce dne 13. dubna 2010

Jaroslav Martinů v. r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r., místostarostka