Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Regulační plán Městské památkové zóny Polička

 Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
  
Spis. zn.:      MP/8115/2010/33                                                             Polička, 11.10.2010
Č. j.:            MP/13239/2010/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka
  
OZNÁMENÍ
  
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička, oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 
vydání Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička
 
Regulační plán Městské památkové zóny Polička vydalo Zastupitelstvo města Polička, jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. d) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 69, odst. 2 stavebního zákona na svém veřejném zasedání dne 16.9.2010
 
opatřením obecné povahy č. 2/2010, které nabylo účinnosti dne 6.10.2010.
 
Regulační plán Městské památkové zóny Polička (RP MPZ Polička) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části je hlavní výkres, výkres vodního hospodářství, výkres energetiky a spojů a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění RP MPZ Polička obsahuje textovou a grafickou část. Grafická část obsahuje koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace RP MPZ Polička včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP MěÚ Polička, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona rovněž uloženy doklady o jejím pořizování. Dokumentace RP MPZ Polička je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů – oddělení územního plánování.
Údaje o vydaném RP MPZ Polička a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
 
 
………………………………………………
Ing. Marta Mastná, v. r.
vedoucí odboru
územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku do datové schránky

Přiložené PDF:
Příloha č. 1 - I. Dokumentace RP MPZ Polička:
B) Grafická část RP:
    1. Hlavní výkres
Příloha č. 2 - II. Dokumentace odůvodnění RP MPZ Polička:
D) Grafická část odůvodnění RP:
    6. Širší vztahy