Město Polička

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. června 2011

ZM schvaluje doplnění programu o projednání rekonstrukce plaveckého bazénu – I. etapa – financování.

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, MUDr. Martina Plška a Mgr. Davida Šafáře.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání RNDr. Ladislava Scheiba, ověřením zápisu
MVDr. Jiřího Teplého a RNDr. Milana Janečku.

ZM schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet města Poličky za rok 2010 společně se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2010 bez výhrad.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2010 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového
vodovodu „Poličsko“.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2010 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.

ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12. 2010 svazku obcí Mikroregion Poličsko.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2010 spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace ke dni 31. 12. 2010.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Královská věnná města ke dni 31. 12. 2010.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2010.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• ATLETIKA Polička o.s., ve výši 45.000,- Kč na činnost soutěžních družstev
• ATLETIKA Polička o.s., ve výši 10.000,- Kč na akci „Běh kolem poličských hradeb“
• BROMOVÁ Veronika M.A, Střítež 68, ve výši 20.000,- Kč na výstavní a přednáškovou činnost ve Stříteži
• Český kynologický svaz, ZO Polička, ve výši 5.000,- Kč na částečné krytí provozních nákladů
• D.A.S. Kometa Polička, ve výši 40.000,- Kč na činnost mládežnického oddílu
• Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši 5.000,- Kč na akci Světový den vody a Den stromů
• Ekocentrum Skřítek Polička o.s., ve výši 5.000,- Kč na činnost a akce Na zelenou a Ekoporadna
• Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 4.000,- Kč na práci s mládeží (Tábor s Američany) a další akce
• Gymnázium v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na projekt „Ve zdravém těle, zdravý duch“
• HC Spartak Polička o.s., ve výši 79.000,- Kč na činnost hokejového klubu v sezóně 2011/2012
• JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia Polička, ve výši 15.000,- Kč na opravy a údržbu táborového vybavení, klubovny a auta
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 11.000,- Kč na projekt „Finanční gramotnost“
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 6.000,- Kč na akci „Hrou proti AIDS“
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 2.000,- Kč na akci Možná přijde i Mikuláš
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na akci Dětský den v Poličce
• Laxus o.s. Nymburk, ve výši 15.000,- Kč na zdravotní a sociální služby pro uživatelé drog v Poličce
• MaTami, centrum pro rodinu o.s. Polička, ve výši 5.000,- Kč na sportovní aktivity sdružení MaTami
• MaTami, centrum pro rodinu o.s. Polička, ve výši 20.000,- Kč na zdravotně sociální projekty
• NOŽKA Stanislav – sportovní lezení, ve výši 10.000,- Kč na činnost kroužku sportovního lezení
• Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 17.000,- Kč na sportovně turistický kurz pro žáky 4. a 5. ročníku
• Občanské sdružení přátel základní školy Na Lukách Polička, ve výši 10.000,- Kč na zajištění družební návštěvy maďarské školy z Ebes
• Oblastní charita Polička, ve výši 25.000,- Kč na zakoupení elektrického polohovacího lůžka
• Oblastní charita Polička, ve výši 12.000,- Kč na kurz „Práce s rodinou v obtížné životní situaci“
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 15.000,- Kč na nákup matrací, na dětskou Portu a na tábor v Anglii
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 4.000,- Kč na podporu multikulturního vzdělávání v Poličce
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 2.000,- Kč na akci Fotbal pro rozvoj – Fotbal pro Afriku
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 20.000,- Kč na festival Colour Meeting 2011 v Poličce
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 40.000,- Kč na plánované kulturní akce v Poličce
• Pontopolis o.s. Polička, ve výši 2.000,- Kč na akci Jeden svět v Poličce – projekce pro seniory v DPS
• SDH Lezník KUČERA Ladislav, ve výši 2.000,- Kč na tradiční dětský den na Lezníku
• SDH Lezník KVAPIL Josef, ve výši 3.000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů na Lezníku
• SDH Polička CEJP Jan, ve výši 5.000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů v Poličce
• SDH Polička BŘEŇ Pavel, ve výši 5.000,- Kč na zajištění oslav 135 let poličského sboru
• SK Masokombinát Polička, ve výši 67.800,- Kč na činnost mládežnického oddílu
• SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000,- Kč na projekt pro děti „Kdo sportuje, nezlobí“
• SK8 Slalom Polička, ve výši 30.200,- Kč na tréninky a účast v Českém i Světovém poháru skateboardistů
• TJ Spartak Polička, oddíl ASPV, ve výši 3.000,- Kč na účast ve volejbalových soutěžích
• TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 90.000,- Kč na činnost mládežnických družstev
• TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 5.000,- Kč na činnost a dopravu k soutěžím
• TJ Spartak Polička, oddíl tenisový, ve výši 3.000,- Kč na provozování turnajů a soutěží pro mládež a na materiální zabezpečení
• Základní škola speciální Bystré, ve výši 8.000,- Kč na školu v přírodě pro postižené děti z Poličska
• Základní škola speciální Bystré, ve výši 2.000,- Kč na benefiční koncert ve prospěch postižených dětí v Poličce

ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Domeček Polička, o. s., ve výši 52.480,- Kč na nájemné, provozní náklady, spoluúčast na projekt
• Komitét pro udržování památek z války roku 1866 Hradec Králové na pietní místo u Střezetic
• KONEČNÝ Stanislav, Polička, ve výši 53.000,- Kč na publikaci Hrad Svojanov, historie a panství
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 5.000,- Kč na akci Čarodějnický rej
• Linka bezpečí Praha
• Občanské sdružení Květná Zahrada, Květná 40, ve výši 50.000,- Kč na dokončení ubytovacích prostor v Domu na půl cesty
• SDH Lezník, Kvapil Josef, ve výši 4.000,- Kč na fotbalový turnaj „O pohár starosty SDH“

ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku těmto subjektům:
• Gymnázium Polička ve výši 19.000 Kč na projekt „Psychohrátky“
• Mozaika Polička ve výši 15.000 Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“
• Gymnázium Polička ve výši 6.000 Kč na projekt „Adaptační kurz“
• Mozaika Polička ve výši 10.000 Kč na projekt „Právo pro každý den“
• Oblastní charita Polička ve výši 20.000 Kč na projekt „Finanční gramotnost mládeže“.
• SOŠ A SOU Polička ve výši 15.000 Kč na projekt „Drogová závislost, alkoholismus, kriminalita mládeže“

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4707/6 o výměře 844 m2, p.č. 6487 o výměře 224 m2 a části pozemku p.č. 4631/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 411 na ul. Rumunská v Poličce. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4631/3 o výměře 413 m2 a pozemku p.č. 6486 o výměře 213 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej pozemků uživatelům zahrádek:
a) p.č. 3276/15 o výměře 415 m2 a st.p.č. 2042 o výměře 33 m2 v k.ú. Polička
b) p.č. 3679/4 o výměře 405 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 30 m2 v k.ú. Polička
c) p.č. 3276/4 o výměře 456 m2 a st.p.č. 2043 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička
d) p.č. 3276/29 o výměře 496 m2 v k.ú. Polička
Kupní cena pozemků v bodě a), b), c) a d) činí 20,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 399/9 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 360/1 o výměře 289 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 62/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Střítež, za podmínky ponechání pásu podél komunikace v šířce nejméně 0,5 m od okraje tělesa komunikace ve vlastnictví města. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 62/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Střítež za podmínky ponechání pásu podél komunikace v šířce nejméně 0,5 m od okraje tělesa komunikace ve vlastnictví města. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 243/1 o výměře 1543 m2 v k.ú. Lezník.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1608/1 o výměře 217 m2 v k.ú. Hamry nad Křetínkou. Kupní cena činí 30,-Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 6236/2 o výměře cca 33 m2 a části pozemku p.č. 6236/2 o výměře cca 32 m2. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 3860 o výměře 79 m2 v k.ú. Polička Tělovýchovné Jednotě Spartak Polička, o.s., Polička.

ZM neschvaluje převod pozemku p.č. 3701/12 o výměře 3869 m2 (parkoviště s přístupovou cestou) do vlastnictví Tělovýchovné Jednoty Spartak Polička, o.s., Polička.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. 15/11/HSYM-BP, a to pozemkové parcely č. 4220/36 o výměře 109 m2 a pozemkové parcely č. 4220/37 o výměře 31 m2 v k.ú. Polička, mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, dle předloženého návrhu smlouvy.

ZM schvaluje výkup části pozemkové parcely č. 4834/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50,- Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna pozemku p.č. 5396/3 m2 o výměře 7 m2 za pozemek p.č. 5422/18 o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude vypořádán v kurzu 150,-Kč/m2.

ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v domě č.p. 971,972,973 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 610/10000 na společných částech domu č.p. 971,972,973 a na zastavěném pozemku st. p. č. 3129,3130,3131, vše v obci a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, formou dobrovolné dražby zájemci, který předloží nejvyšší nabídku kupní ceny bytu. Nejnižší podání bude stanoveno na základě aktuálního znaleckého ocenění ve výši 1.295.770,-- Kč.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 185/3 o výměře cca 800 m2 a pozemku p.č. 185/4 o výměře 140
m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí.

ZM neschvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5286/6 m2 o výměře cca 160 m2 a části pozemku p.č 5420/1 o výměře cca 470 m2 za část pozemku p.č. 5232/1 o výměře cca 480 m2, část pozemku p.č. 5232/2 o výměře cca 15 m2, část pozemku p.č. 6148/4 o výměře cca 105 m2 a část pozemku p.č. 5215/34 o výměře cca 30 m2 ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička.

ZM schvaluje prodej p.č. 185/1 o výměře cca 900 m2 a pozemku p.č. 185/6 o výměře 363 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 50,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu.

ZM neschvaluje prodej částí pozemku p.č. 185/1 a p.č. 185/6 o celkové výměře cca 800 m2 v k. ú. Modřec.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o
místním poplatku ze psů.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o
místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

ZM schvaluje financování splátek v hodnotě cca 1,7 mil. Kč vč. DPH za nákup dekantační odstředivky na čistírnu odpadních vod z rozpočtu města Poličky na roky 2012 a 2013.

ZM zmocňuje RM provést rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce – I. etapa“ do max. částky 7,2 mil. Kč. vč. DPH dle důvodové zprávy.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.