Město Polička

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. září 2011

ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila Bednáře, MUDr. Vlastimila Slezáčka a Bc. Antonína
Kadlece.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu MUDr. Martina
Plška a Ing. Martina Kozáčka.

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2011.

ZM schvaluje realizaci stavby s názvem „Úpravy autobusového nádraží v Poličce“ a uzavření smlouvy nájemní a smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., dle předloženého návrhu smlouvy.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2011 s tím, že použití zvýšených prostředků na mzdy pro místní správu i příspěvkové a obchodní organizace je podmíněno uvolněním zastupitelstvem města ve 4. čtvrtletí.

ZM schvaluje dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5454/164 o výměře 636 m2 v k.ú. Polička na výstavbu RD v lokalitě Mánesova. Kupní cena činí 1.120,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5493/42 o výměře 89 m2, p.č. 5493/49 o výměře75 m2, p.č. 5493/50 o výměře 10 m2, p.č. 5545/14 o výměře 368 m2, p.č. 5545/15 o výměře 402 m2, p.č. 5545/16 o výměře 363 m2, p.č. 5545/17 o výměře 5 m2, p.č. 5545/21 o výměře 3424 m2 a p.č. 6132/15 o výměře 104 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice do vlastnictví města Poličky.

ZM ruší své usnesení č. 17 ze dne 11. 12. 2008.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 760/3 o výměře 560 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky Sboru dobrovolných hasičů v Rohozné. Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej bytu č. 6 v domě č.p. 940,941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu ve výši 31/1000 na společných částech domu č.p. 940,941 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3073,3074, vše v k.ú. Polička, zájemci, který předloží nejvyšší cenovou nabídku. Nejnižší podání bude stanoveno dle aktuálního znaleckého posudku.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši 629/22820 na stavebních parcelách č. 2860, 2861, 2862, 2863 a 2864 v k.ú. Polička majitelům bytové jednotky č. 902/2 v domě č.p. 899-903 na ul. Hegerova v Poličce. Kupní cena činí 150,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej pozemků v k. ú. Rohozná u Poličky, a to
a) p.č. 764/43 o výměře 40 m2
b) p.č. 764/44 o výměře 35 m2
c) p.č. 764/45 o výměře 28 m2
d) p.č. 764/46 o výměře 24 m2
e) p.č. 764/28 o výměře 25 m2
Kupní cena činí 30,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 14/8 o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 764/37 o výměře 18 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 3892/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100,-Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.