Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Polička

 Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/25237/2011/25                                                                   Polička, 27. 3. 2012
Č. j.:          MP/05152/2012/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Polička, oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 
vydání
Územního plánu Polička
 
Územní plán Polička vydalo Zastupitelstvo města Polička jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 23. 2. 2012
 
opatřením obecné povahy č. 1/2012, které nabylo účinnosti dne 13. 3. 2012.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Polička (ÚP Polička) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres – návrh uspořádání území a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění opatření obecné povahy ÚP Polička obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres ochrany a rozvoje hodnot území, koordinační výkres, výkres vodního hospodářství, výkres energetiky a spojů, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Polička včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Polička je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Polička a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
              
 
 ………………………………………………
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
RNDr. Mgr. Jiří Coufal, v. r.
v zastoupení
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
Příloha č. 1:
B. Grafická část ÚP Polička:
Příloha č. 2:
D. Grafická část odůvodnění ÚP Polička:
    č. 5   Koordinační výkres
    č. 6b Energetika a spoje
    č. 7   Širší vztahy

Pořizovatel ÚP Polička:    Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Polička:     Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno
 
Projekt Územní plán Polička byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
 

Vyhotovení právního stavu ÚP Polička po vydání Změny č. 2 ÚP Polička zde.