Město Polička

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/07077/2013/18                                                                   Polička, 12. 6. 2013
Č. j.:          MP/10994/2013/OÚPRaŽP/AM
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako pořizovatel příslušný podle ustanovení § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 3 stavebního zákona schválení
 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Březiny za období 06/2009 – 04/2013, zpracovaná a projednaná podle ustanovení § 55, odst. 1 stavebního zákona, byla schválena Zastupitelstvem obce Březiny v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. e) stavebního zákona usnesením č. 1 ze 3. zasedání zastupitelstva obce dne 6. 6. 2013.
Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 – 04/2013 je v souladu s ustanovením § 165, odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).
 
                                                                              
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 

Příložené PDF:    Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Březiny