Místní poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek platí fyzická osoba

  • přihlášená v obci (tedy i cizinec, kterému bylo vydáno povolení  k pobytu v obci)
  • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Termíny „poplatník, oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku za komunální odpad – platná vždy pro příslušný rok.

Vyplněné ohlášení k poplatku, kterým je splněna oznamovací povinnost, odevzdat v příjmové pokladně nebo na podatelně. Tiskopis je možno získat v příjmové pokladně nebo ve vestibulu MěÚ.

Úhradu poplatku lze provádět v příjmové pokladně MěÚ (hotově nebo platební kartou), dále bezhotovostním převodem na číslo účtu 19-1283399369/0800 – nutno znát variabilní symbol (ten máte buď na zaslané složence, nebo si můžete o něj zavolat na kontakt uvedený níže).

Poplatky, které nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pokud není splněna oznamovací povinnost, může být uložena pokuta za nepeněžité plnění.

Všechny změny (v počtu osob, v adrese apod.) je nutné oznámit doručením dodatečného ohlášení.

Veškerou agendu k tomuto poplatku vyřizuje příjmová pokladna – přízemí, dveře č. 12.

Kontaktní úředníci

Krumplová Jarmila
pokladní a správce místních poplatků (Odbor finanční a plánovací) - tel.: 461723834
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M12