Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

- Poplatku podléhá zvláštní užívání veřejného prostranství stanovené obecně závaznou vyhláškou města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen vyhláškou).

- Souhlas s užíváním veřejného prostranství vydávají příslušné odbory městského úřadu např. finanční a plánovací, vnitřních věcí, dopravy, správy majetku, stavební úřad, Městská policie, které také vyměří poplatek podle sazeb stanovených vyhláškou.

- Poplatek platí fyzické i právnické osoby před započetím užívání veřejného prostranství na příslušném odboru městského úřadu, který poplatek vyměřil.

- Termín „poplatník, oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje platná obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

- Pokud není splněna oznamovací povinnost, může být uložena pokuta, a poplatek bude doměřen.

- Agendu vyřizují pověřené odbory městského úřadu: finanční a plánovací, vnitřních věcí, dopravy, správy majetku, stavební úřad, Městská policie.