Podmínky pro zápis do evidence zemědělského podnikatele

Podmínkami jsou:

  • plná svéprávnost,
  • trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
  • základní znalost jazyka českého, kterou prokáže pohovorem fyzická osoba tím, že je schopna plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání, plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.