Přerušení provozování zemědělské výroby

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení.  Po uplynutí doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, podnikatel opět podniká.