Město Polička

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.: MP/04354/2018                                                                V Poličce, dne 28.02.2018
Č.j.: MP/04500/2018/OÚPRaŽP/EiJ
Opr. úřední osoba: Ing. Jan Eisner
 
OZNÁMENÍ
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU
ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘIŠ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.1 Územního plánu Oldřiš
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím, že společné jednání o návrhu územního plánu se koná
 
ve středu 21.03.2018 v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA,
PALACKÉHO NÁM. 160 (I. PATRO, DVEŘE Č.45).
 
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno ve schváleném zadání územního plánu a nebylo proto zpracováno.
 
Návrh Změny č.1 Územního plánu Oldřiš je vystaven k nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu  Oldřiš v době
 
od 28.2.2018 do 20.4.2018
 
Textová a výkresová část návrhu Změny č.1 Územního plánu Oldřiš je v této době rovněž vystaven na internetových úředních deskách na adresách www.policka.org a www.oldris.cz.
 
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzývá dotčené orgány k uplatnění stanovisek a sousední obce k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání (tj. do 20.4.2018).
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
 
 
…………………………………
Ing. Jan Eisner
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží dle rozdělovníku:
dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, Obec Oldřiš

Dokumentace návrhu a odůvodnění Změny č. 1 ÚP Oldřiš (viz přílohy):
I.A. Textová část návrhu Změny č.1 ÚP Oldřiš
I.A.1. Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Oldřiš
I.A.2. ÚP Oldřiš s vyznačením změn
I.B.1. Výkres základního členění
I.B.2. Hlavní výkres
I.B.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.B.4. Koordinační výkres
II.B.6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu