Město Polička

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Oldřiš

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

________________________________________________________________________

Spis. zn.:                            MP/04354/2018                                    V Poličce, dne 07. 06. 2019

č. j.:                                   MP/15702/2019/OÚPRaŽP/VeM

Oprávněná úřední osoba:     Ing. Monika Veselá

 

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje

vydání

změny č. 1 územního plánu OLDŘIŠ

 

a současně oznamuje, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení

 

ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘIŠ

PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

 

Změnu č. 1 Územního plánu Oldřiš vydalo Zastupitelstvo obce Oldřiš jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 10. 4. 2019

opatřením obecné povahy č. 1/2019, které nabylo účinnosti dne 1. 6. 2019.

 

Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Oldřiš (dále jen Změna č. 1 ÚP Oldřiš) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Oldřiš obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Do dokumentace Změny č. 1 ÚP Oldřiš včetně odůvodnění a do dokumentace Úplného znění územního plánu Oldřiš po změně č. 1 je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Oldřiš, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování změny ÚP.

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Oldřiš a dokumentace Úplného znění územního plánu Oldřiš po změně č. 1 jsou dále poskytnuty Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje – oddělení územního plánování.

Dokumentace Změny č. 1 ÚP Oldřiš a dokumentace Úplného znění územního plánu Oldřiš po změně č. 1 a údaje o nich a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část) jsou rovněž v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele na adrese http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/ a na adrese http://www.oldris.cz/ .

 

 

 

 

 

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička

 

 

 

 

 

Obdrží:

Dotčené orgány dle rozdělovníku