Město Polička

Oznámení o pořízení nové územní studie Polička - lokalita Jih I.

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 14. 02. 2023

OZNÁMENÍ

SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování příslušný k pořízení územně plánovacích podkladů podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona, že pořídil novou

Územní studii Polička – lokalita Jih I. (podklad pro rozhodování)

jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území dle ustanovení § 30 stavebního zákona.

 

Pořízení územní studie vyplynulo z podnětu Města Poličky. Původní ÚS lokality Jih I., jejíž pořízení bylo uloženo platnou územně plánovací dokumentací, byla zapsána do evidence územně plánovací činnosti dne 5. 2. 2016. Protože se Město Polička rozhodlo pro změnu parcelace, možnost umístění více typů rodinných domů (řadové rodinné domy, dvojdomy) a úpravu prostorových regulací, byla pořízena nová územní studie této lokality, která původní studii nahradila.

Územní studie řeší celé území lokality pro bydlení Jih I. v rozsahu vymezených zastavitelných ploch Z6, Z50 a části plochy Z49 dle ÚP Polička; celková výměra řešeného území činí 8,85 ha; územní studie vymezuje pozemky pro umístění staveb pro bydlení v rodinných domech, řadových domech a dvojdomech včetně vymezení uliční čáry a stavební čáry, a dále pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň; v rámci pozemků veřejných prostranství je řešen návrh dopravní a technické infrastruktury; územní studie zpřesňuje regulativy stanovené v ÚP Polička pro danou lokalitu a stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně staveb veřejné infrastruktury, dle navrženého charakteru zástavby.

 

Územní studie obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří hlavní výkres – urbanistické řešení, výkres dopravní infrastruktury, výkres technické infrastruktury, koordinační výkres a výkres širších vztahů.

OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, jako pořizovatel územní studie, prověřil navržené řešení, schválil možnost využití územní studie jako podkladu pro rozhodování v území a v souladu s ustanovením § 162 odst. 5 stavebního zákona podal krajskému úřadu návrh na vložení dat o této územní studii do evidence územně plánovací činnosti. Současně schválil ukončení možnosti využití původní územní studie.

Do dokumentace Územní studie Polička – lokalita Jih I. (podklad pro rozhodování) je možné nahlížet na OÚPRaŽP, na stavebním úřadu a na odboru správy majetku Městského úřadu Polička. Dokumentace dále byla poskytnuta Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. Dokumentace je rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Města Poličky.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička