Město Polička

TIP NA VÝLET - PUTOVÁNÍ PO MĚSTSKÝCH LESÍCH POLIČKA

Lesní prostředí se v posledních letech stává stále častěji místem relaxace, turistického vyžití a často i sebevzdělávání. Les již není chápán pouze jako „továrna na dřevo“, ale podporovány jsou i jeho ostatní, tzv. mimoprodukční funkce.
 

Město Polička se může pyšnit opravdu rozsáhlým lesním majetkem, který svou rozlohou sahá ze Žďárských vrchů až k samotným zemským hranicím s Moravou.
Členitý terén, rozmanitá druhová skladba porostů, udržovaná síť lesních cest, zajímavé kulturní a přírodní památky - to vše lze ve zdejších porostech najít.

Cílem projektu „Posílení rekreační funkce lesů a usměrnění turismu v lesích města Poličky“ bylo ukázat návštěvníkům lesa přírodně i kulturně hodnotná místa, seznámit je s problematikou vlastního lesnického hospodaření a s funkcí lesa v krajině, účelně usměrnit jejich pohyb a vést je i k ochraně přírodního bohatství.

V rámci projektu bylo zřízeno celkem 10 stanovišť, které byly rozděleny do dvou velkých turistických okruhů – Turistický okruh „Poličsko“ a Turistický okruh „Svojanovsko“.

Turistický okruh „Poličsko“ spadá do katastrů obcí Borová, Pustá Rybná, Oldřiš a Telecí. Zahrnuje celkem 5 stanovišť názorně vyznačených na jednotlivých informačních tabulích.
 

Stanoviště č. 1: Vítáme Vás v našich lesích
Lokalizace: odbočení vlevo před železničním přejezdem ze silnice I. třídy
č. 34 Borová – Hlinsko, směr Žižkov.
Informační tabule je umístěna před rozsáhlým komplexem lesních porostů,
oblast spadá do III. zóny CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o nejrozsáhlejší
komplex lesních porostů ve správě města Poličky. Tabule podává informace
o CHKO a městském majetku, doplňkem je letecký snímek oblasti, barevné
fotografie a turistická mapka s vyznačenými stanovišti.
 

Stanoviště č. 2: Žižkov
Lokalizace: pokračování po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.1.
Jedná se o turisticky zajímavou křižovatku lesních cest (směry Borová,
Pustá Kamenice, Pustá Rybná). Lokalita je nejvýše položenou oblastí
celých městských lesů Polička. Informační tabule nabízí poučné informace
o vlastním lesnickém hospodaření (lesní školkařství, přirozené obnovy
lesních porostů, imisní škody apod.), náplní jsou barevné fotografie a
turistická mapka. K odpočinku slouží i lavička.
 

Stanoviště č. 3: Lesnický úsek Telecí
Lokalizace: z obce Telecí odbočka na cyklotrasu 4101 – lesní cesta směr
Maděra.
Stanoviště spadá do II. zóny CHKO Žďárské vrch, leží v křižovatce
lesních odvozních cest ve směrech Telecí, Březiny a Spělkov. Návštěvník
lesa je seznámen s problematikou lesnického hospodaření v zájmovém
území, zvýšená pozornost je věnována pěstování melioračních dřevin (buk
lesní, jedle bělokorá). Zajímavostí je mapka původní dřevinné skladby
porostů z roku 1804.
 

Stanoviště č. 4: Kudy teče Svratka
Lokalizace: pokračování vlevo po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.3
k údolí řeky Svratky.
Přírodně hodnotná lokalita v údolí řeky Svratky. Tabule podává
informace o řece Svratce, zajímavých přírodních památkách a památných
stromech v okolí. Stanoviště je vybaveno lavičkou a směrovými šipkami.
 

Stanoviště č. 5: Retenční nádrž Královec
Lokalizace: značená odbočka doprava ze silnice I. třídy č. 34 Polička –
Borová, směr Královec.
Tabule seznamuje návštěvníky s okolním lesním majetkem města Poličky a
podává informace o samotné retenční nádrži. Pro odpočinek slouží lavička
s výhledem na vodní plochu.


Turistický okruh „Svojanovsko“ přivádí návštěvníky do přírodního parku Údolí Křetínky. Okruh zahrnuje celkem 5 stanovišť, jejichž poloha je opět názorně vyznačena na informačních tabulích.
 

Stanoviště č. 6 Introdukované dřeviny v lesním hospodářství
Lokalizace: značená odbočka vlevo (Městské lesy Polička, lesnický úsek
Svojanov) v lesním porostu ze silnice III. třídy Rohozná – Radiměř.
Lesnicky hodnotná lokalita s přirozenými obnovami smrkových porostů.
Tabule je instalována u mohutného exempláře douglasky tisolisté. Návštěvník
je podrobně seznámen s možnostmi výsadeb introdukovaných dřevin v lesním
hospodářství, tabule je obohacena barevnými fotografiemi.
 

Stanoviště č. 7 Listnaté dřeviny v lesním ekosystému
Lokalizace: z obce Rohozná odbočka na cyklotrasu 4104 – lesní cesta na
hrad Svojanov.
Informační tabule je osazena u skupiny vzrostlých stromů buku lesního. Jde o
poslední pozůstatky původního jedlobukového lesa v dané lokalitě.
Návštěvník získá informace o listnatých dřevinách a jejich významu v lesním
ekosystému, o způsobech obnovy a výchovy lesních porostů v běžném
lesnickém provozu. Textová část je doplněna vhodnými barevnými
fotografiemi.
 

Stanoviště č. 8 Městské lesy Polička a přírodní park Údolí Křetínky
Lokalizace: značená odbočka „Boží muka“ z hradu Svojanov.
V místě instalace tabule je křižovatka turistických tras (Starý Svojanov,
Rohozná, hrad Svojanov, Dolní Lhota). Textová část tabule je věnována
informacím o PP Údolí Křetínky, seznamuje i s okolními významnými
krajinnými prvky a s obecnými informacemi o lesním majetku města
Poličky. Zajímavostí je i letecký snímek přírodního parku.
 

Stanoviště č. 9 Hospodaření v lesích zvláštního určení
Lokalizace: značená odbočka „Přírodní lokalita Kaviny“ ze silnice II. třídy
č. 365 Svojanov – Dolní Lhota.
Ekologicky hodnotná a silně exponovaná lokalita v PP Údolí Křetínky.
Tabule je osazena v údolí Kavinského potoka při turistické stezce k obci
Kněževes. Zájemcům jsou podávány informace o praktickém hospodaření
v lesích zvláštního určení, pozornost je věnována i místním přírodním
památkám (přírodní památka Kaviny, přírodní památka V Jezdinách).
 

Stanoviště č. 10 Hradisko Kněževes
Lokalizace: značená odbočka ze stanoviště č.9
Turisté jsou přivedeni na místo hradiska Kněževes, jehož historie je úzce
spjatá s hradem Svojanovem. Ze stanoviště je možné pokračovat i na další
okolní zříceniny hradů (Louka, Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk ). Poloha
zřícenin je vyznačena na mapce.


Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje venkova ČR.