Městský úřad - radnice

Odbor obecní živnostenský úřad

Výkon státní správy podle zákona č. 455/199l Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • přijímání ohlášení živností (volné, řemeslných, vázaných) a žádostí o koncese
 • projednávání a rozhodování o koncesovaných živnostech
 • provádění zápisů změn údajů uvedených v ohlášení živnosti či v žádosti o koncesi
 • zpracování údajů vedených v Informačním systému Registru živnostenského podnikání
 • zpracování změn údajů oznámených základními registry, veřejnými rejstříky
 • provozování živnostenského rejstříku
 • poskytování údajů z Informačního systému Registru živnostenského podnikání
 • ukládání blokových pokut na úseku registrace a kontroly
 • vedení správního řízení ve věci pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • projednávání přestupků podle živnostenského zákona v návaznosti na zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • živnostenská kontrola plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb, práv a povinností poskytovatelů služeb, práv příjemců služeb na vnitřním trhu Evropské unie v souvislosti se zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb v platném znění
 • přijímání a předávání oznámení jako centrální registrační místo vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám
 • plnění dalších úkolů svěřených obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy
 • vybírání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 • poradenská činnost na úseku živnostenského podnikání
 • archivace dokumentace

Výkon státní správy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 • přijímání žádostí o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • provádění zápisů změn údajů uvedených v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • zpracování údajů vedených v Informačním systému Evidence zemědělského podnikatele
 • zpracování změn údajů oznámených základními registry, veřejnými rejstříky
 • poskytování údajů z Informačního systému Evidence zemědělského podnikatele
 • vybírání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 • poradenská činnost na úseku podnikání v zemědělství
 • archivace dokumentace

Výkon státní správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

 • vydávání ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy – agenda Czech POINT
 • vybírání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
 • archivace dokumentace

Zpracování osobních údajů

Úsek registrační

Úsek kontrolní

Kontakty

Ing. Zindulková Eva
Bednářová Vlasta
Trávníčková Jana