Městský úřad - radnice

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je provoz úřadu do odvolání omezen. Mimo úřední hodiny uvedené níže je městský úřad uzavřen. Elektronická podatelna a telefonické spojení na podatelnu fungují bez omezení.

Po dobu úředních hodin budou v rozsahu základních služeb přístupné: podatelna MěÚ, úsek matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, úsek řidičských oprávnění a evidence vozidel, živnostenský úřad, sociální odbor a pokladna na MěÚ. Poplatky za psy a popelnice jsou splatné až do 30. 6. 2020.

Elektronické podání na podatelnu MěÚ epodatelna@policka.org a telefonní spojení na podatelnu MěÚ 461 723 888 fungují bez omezení!!

Vyzýváme všechny občany, aby maximálně omezili návštěvy MěÚ a dodržovali omezení vydané vládou ČR.

Úřední hodiny

Po
8:00 - 11:00
St
14:00 - 17:00

Odbor finanční a plánovací

Úsek rozpočtu a kontroly

 • sestavování návrhu rozpočtu včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím
 • zpracovávání návrhů rozpočtových opatření a jejich promítnutí do rozpočtu
 • zpracování závěrečného účtu města
 • provádění pravidelných kontrol plnění rozpočtu
 • zpracovávání rozborů plnění rozpočtu města včetně zapracování příspěvkových organizací zřízených městem
 • zpracovávání finančních analýz, rozborů, přehledů a variant jako podkladů pro řízení a rozhodování managementu města
 • výkon veřejnoprávní kontroly na místě u zřízených příspěvkových organizací a ostatních příjemců veřejné finanční podpory
 • zajišťování komplexní finanční kontroly ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ včetně zpracování závěrečných zpráv
 • metodická pomoc organizacím zřízeným městem v účetnictví, výkaznictví, daňových záležitostech, rozpočtování a při vypracování statutárních dokumentů
 • zajišťování agendy schvalování výsledků hospodaření příspěvkových organizací
 • správa vnitřních předpisů – organizační směrnice o řízení příspěvkových organizací, kontrolní řád, sociální fond a směrnice o sestavování rozpočtu včetně vydávání metodických pokynů
 • agenda finančního výboru
 • správa sociálního fondu

Oddělení účetnictví

 • vedení účetnictví a provádění účetních operací města
 • evidence došlých faktur, sledování termínů jejich splatnosti a provádění jejich úhrad
 • vystavování faktur pro město Polička, sledování termínů jejich splatnosti a termínů jejich úhrad
 • výpočet úroků z prodlení, penalizace
 • zúčtování plateb všech poplatků vybíraných MěÚ
 • sestavování dílčí a roční účetní závěrky včetně účetních výkazů
 • provádění průběžných kontrol správnosti a úplnosti dokladů vstupujících do účetnictví
 • předávání podkladů k zajištění následné finanční kontroly
 • vedení účetní evidence hmotného a nehmotného majetku města
 • správa bankovních účtů města, zajišťování platebního styku s peněžními ústavy
 • sledování pohybu finančních prostředků na bankovních účtech a jejich vyhodnocování ve spolupráci s úsekem rozpočtu a kontroly
 • vedení evidence přijatých dotací, sledování jejich čerpání
 • zajištění inventarizace majetku a závazků a zpracování konečných výsledků ve spolupráci s inventarizační komisí
 • komplexní agenda daní včetně vztahu s finančním úřadem
 • likvidace tuzemských cestovních příkazů, příprava a vyúčtování zahraničních pracovních cest
 • zpracování statistických výkazů
 • garance správnosti směrnic týkajících se účetnictví a kontrola jejich dodržování
 • archivace účetních dokladů
 • vedení kapitoly pokladní správa
 • pojištění majetku
 • úvěrová agenda města

Úsek místních a správních poplatků

 • zajišťování kompletní správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu- nálních odpadů; ze psů; z ubytovací kapacity; za lázeňský nebo rekreační pobyt; za užívání veřejného prostranství (v případě zařízení sloužícího pro poskytování služeb a za umístění reklamního zařízení); za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 • vymáhání pohledávek na místních poplatcích (exekuční příkazy, exekuční návrhy exekutorskému úřadu, přihlášky do insolventního řízení)
 • vedení příjmové pokladny města, odvod mincí z parkovacích automatů
 • komplexní agenda dotací poskytovaným městem fyzickým a právnickým osobám včetně jejich kontroly
 • návrhy obecně závazných vyhlášek týkajících se místních poplatků

Úsek mezd a personalistiky

 • zpracování mezd, podkladů pro peněžité dávky nemocenského pojištění, daň ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojistné
 • personální agenda
 • garance správnosti směrnic týkajících se mezd a personalistiky

Kontakty

Ing. Kučerová Věra
Bartošová Zdeňka
Bc. Budařová Iva
Bc. Češková Světlana
Jandíková Marcela
Jansová Jana
Krumplová Jarmila
Poulová Ester
Ing. Vacková Ivana