Městský úřad - radnice

Odbor finanční a plánovací

Úsek rozpočtu a kontroly

  • sestavování návrhu rozpočtu včetně finančních vztahů k příspěvkovým organizacím
  • zpracovávání návrhů rozpočtových opatření a jejich promítnutí do rozpočtu
  • zpracování závěrečného účtu města
  • provádění pravidelných kontrol plnění rozpočtu
  • zpracovávání rozborů plnění rozpočtu města včetně zapracování příspěvkových organizací zřízených městem
  • zpracovávání finančních analýz, rozborů, přehledů a variant jako podkladů pro řízení a rozhodování managementu města
  • výkon veřejnoprávní kontroly na místě u zřízených příspěvkových organizací a ostatních příjemců veřejné finanční podpory
  • zajišťování komplexní finanční kontroly ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ včetně zpracování závěrečných zpráv
  • metodická pomoc organizacím zřízeným městem v účetnictví, výkaznictví, daňových záležitostech, rozpočtování a při vypracování statutárních dokumentů
  • zajišťování agendy schvalování výsledků hospodaření příspěvkových organizací
  • správa vnitřních předpisů – organizační směrnice o řízení příspěvkových organizací, kontrolní řád, sociální fond a směrnice o sestavování rozpočtu včetně vydávání metodických pokynů
  • agenda finančního výboru
  • správa sociálního fondu

Oddělení účetnictví

  • vedení účetnictví a provádění účetních operací města
  • evidence došlých faktur, sledování termínů jejich splatnosti a provádění jejich úhrad
  • vystavování faktur pro město Polička, sledování termínů jejich splatnosti a termínů jejich úhrad
  • výpočet úroků z prodlení, penalizace
  • zúčtování plateb všech poplatků vybíraných MěÚ
  • sestavování dílčí a roční účetní závěrky včetně účetních výkazů
  • provádění průběžných kontrol správnosti a úplnosti dokladů vstupujících do účetnictví
  • předávání podkladů k zajištění následné finanční kontroly
  • vedení účetní evidence hmotného a nehmotného majetku města
  • správa bankovních účtů města, zajišťování platebního styku s peněžními ústavy
  • sledování pohybu finančních prostředků na bankovních účtech a jejich vyhodnocování ve spolupráci s úsekem rozpočtu a kontroly
  • vedení evidence přijatých dotací, sledování jejich čerpání
  • zajištění inventarizace majetku a závazků a zpracování konečných výsledků ve spolupráci s inventarizační komisí
  • komplexní agenda daní včetně vztahu s finančním úřadem
  • likvidace tuzemských cestovních příkazů, příprava a vyúčtování zahraničních pracovních cest
  • zpracování statistických výkazů
  • garance správnosti směrnic týkajících se účetnictví a kontrola jejich dodržování
  • archivace účetních dokladů
  • vedení kapitoly pokladní správa
  • pojištění majetku
  • úvěrová agenda města

Úsek místních a správních poplatků

  • zajišťování kompletní správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu- nálních odpadů; ze psů; z ubytovací kapacity; za lázeňský nebo rekreační pobyt; za užívání veřejného prostranství (v případě zařízení sloužícího pro poskytování služeb a za umístění reklamního zařízení); za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
  • vymáhání pohledávek na místních poplatcích (exekuční příkazy, exekuční návrhy exekutorskému úřadu, přihlášky do insolventního řízení)
  • vedení příjmové pokladny města, odvod mincí z parkovacích automatů
  • komplexní agenda dotací poskytovaným městem fyzickým a právnickým osobám včetně jejich kontroly
  • návrhy obecně závazných vyhlášek týkajících se místních poplatků

Úsek mezd a personalistiky

  • zpracování mezd, podkladů pro peněžité dávky nemocenského pojištění, daň ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojistné
  • personální agenda
  • garance správnosti směrnic týkajících se mezd a personalistiky

Kontakty

Ing. Kučerová Věra
Bartošová Zdeňka
Bc. Budařová Iva
Bc. Češková Světlana
Jandíková Marcela
Jansová Jana
Krumplová Jarmila
Poulová Ester
Ing. Vacková Ivana