Městský úřad - radnice

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu je provoz úřadu do odvolání omezen. Mimo úřední hodiny uvedené níže je městský úřad uzavřen. Elektronická podatelna a telefonické spojení na podatelnu fungují bez omezení.

Po dobu úředních hodin budou v rozsahu základních služeb přístupné: podatelna MěÚ, úsek matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, úsek řidičských oprávnění a evidence vozidel, živnostenský úřad, sociální odbor a pokladna na MěÚ. Poplatky za psy a popelnice jsou splatné až do 30. 6. 2020.

Elektronické podání na podatelnu MěÚ epodatelna@policka.org a telefonní spojení na podatelnu MěÚ 461 723 888 fungují bez omezení!!

Vyzýváme všechny občany, aby maximálně omezili návštěvy MěÚ a dodržovali omezení vydané vládou ČR.

Úřední hodiny

Po
8:00 - 11:00
St
14:00 - 17:00

Stavební úřad

 • výkon státní správy dle z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
  ( stavební zákon) v platném znění ve svěřeném správním území
 • vydávání stanovisek k dělení  a  scelování  pozemků  a staveb
  dle zákona č.265/92 Sb. v platném znění o katastru nemovitostí
 • další činnost dle zvláštních předpisů
 • vyměřování   a   vybírání   správních  poplatků   ve  stavebně - správních řízeních, kontrola jejich zaplacení ve spolupráci s OFP
 • projednávání  přestupků  fyzických osob  a správních deliktů právnických osob  podle §178 až  §l83  stavebního zákona
 • přidělování  popisných  a  evidenčních čísel stavbám, hlášení o přidělení, změně  nebo  zrušení  domovního  čísla  nebo  názvu  ulice  pro   registr obyvatel
 • vydávání  technických  stanovisek  pro účely poskytování státních dotací 
 • soustřeďování  podkladů  pro  vedení databáze správců inženýrských sítí /GIS Města Poličky/
 • konzultační  činnost  v  rámci  výstavby  a  projektové přípravy
  na úseku stavebního řádu pro stavebníky a projektanty
 • sepisování smluv o zvláštním užívání komunikací
 • výkon působnosti  speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ( dle ust. § 40 odst.4 písm.a) z.č. 13/1997 Sb.o pozemních komunikacích v platném znění )
 • rozhodování o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na  zřízení  věcného břemene za podmínek ust. § 104 odst.4 z.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
 • rozhodování sporů o rozsahu oprávnění podnikatele zajišťujícího veřejnou  komunikační síť a vlastníka nemovitosti ( dle § 104 odst.13 z.č. 127/2005 Sb.)
 • rozhodování sporů o rozsahu povinností daných v ust.  § 104 odst.15 z.č. 127/2005 Sb. mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytového prostoru a jejich uživateli
 • agenda RÚIAN

Zpracování osobních údajů

Kontakty

Kašpar Václav
Brokl Vlastimil
Puchar Pavel
Bc. Štoudková Kateřina