Město Polička

Architektonické památky

Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností. Již v polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Současně se v tomto období začalo s budováním městských hradeb, určených k ochraně města před vpády cizích vojsk. Mezi výsady královského věnného města patřila významná privilegia stvrzená panovníkem - právo mílové (osídlování), várečné (vaření piva) a hrdelní (soudy a popravy). Tato práva stvrzovala tehdejší význam Poličky v českém království.

V 2. pol. 16. století probíhala renesanční přestavba celého města. Z této doby se však dochoval pouze kostel sv. Michala. Osud města v 17. století neblaze poznamenal velký požár v r. 1613. Po útrapách třicetileté války se Polička téměř vylidnila.

Zlatým věkem poličského měšťanstva bývá nazýváno 18. století, kdy Polička patřila mezi nejkrásnější česká města. V tomto období byl vytvořen morový sloup na náměstí (1727 – 31) jako dík za uchránění města před morem roku 1713. Sochy zdobící sloup vytesal Jiří Pacák, který je také autorem soch na městských kašnách. Tehdy byla postavena také barokní radnice na místě zbořené původní gotické (1739 – 44).

Jednou z největších dominant města je kostel sv. Jakuba vystavěný v novogotickém stylu (1853 – 65) po obrovském požáru v r. 1845, který zničil kostel původní. Ve věži kostela byla vybudována světničkapro “strážce proti ohni”, kde se v roce 1890 narodil později světově proslulý hudební skladatel Bohuslav Martinů.

Ojedinělou zajímavostí se staly klasicistní vyřezávaná vrata vytvořená po požáru města. Poličský soubor dveří a vrat patří k nejvzácnějším příkladům české umělecké truhlářské práce v období klasicismu (19. stol.).

Město Polička vlastní jeden z nejstarších českých hradů, nedaleký raně gotický hrad Svojanov. Hrad byl postaven ve 13. stol. k ochraně obchodní stezky a po určitý čas se stal romantickým sídlem české královny Kunhuty a rytíře Záviše z Falkenštejna.

Zajímavosti – České unikum

Prstenec městského opevnění je zesílen 19 půlválcovými baštami, dosahuje délky 1220 m a patří k nejzachovalejším ve střední Evropě ...
Ve věži kostela sv. Jakuba se narodil světoznámý hudební skladatel Bohuslav Martinů ...
Morový sloup na náměstí (vysoký 22 m) patří z uměleckého hlediska k nejhodnotnějším sloupům v Čechách ...
Vyřezávaná klasicistní vrata, zdobící mnoho městských domů, nemají v jemnosti provedení i rozmanitosti dekoru v Čechách a na Moravě obdoby. ...

Navštívit lze:
Rodnou světničku B. Martinů (vyhlídka), průvodce v muzeu, tel.: 461 723 855
Centrum Bohuslava Martinů,  tel.: 461 723 855, www.cbmpolicka.cz
Galerii v radnici : kaple, obrazárna, staré a nové umění na Poličsku, Městská galerie, průvodce v muzeu -  tel.: 461 723 855
Městské hradby, průvodce v muzeu (Centrum Bohuslava Marrtinů) - tel. 461 723 855
Hrad Svojanov, tel.: 461 744 124, www.svojanov.cz
 

Další významné památky

Měšťanské domy na náměstí
Řada v jádru gotických domů (jejich přestavbu z dřevěných na kamenné ve 14. století dokládají gotické valené klenby ve sklepech, v některých případech i dvouúrovňových) byla přestavěna po požáru v roce 1540 renesančně ...
Rondokubistické činžovní domy
Dva soubory činžovních domů byly vystavěny na nábřeží Svobody (4 domy) a v ulici E. Beneše (5 domů) v rondokubistickém slohu v letech 1923 - 24 podle návrhu  ...
Šmídova vila
Budovu stavěl v letech 1933 - 1934 podle svého vlastního návrhu architekt a stavitel bohuslav Šmíd, který ji navrhl nejen jako obydlí pro svoji rodinu, ale i  ...