Město Polička

Krizové řízení

Bezpečnostní rada města

Předseda Jaroslav Martinů - starosta
Tajemník Ing. Vladimír Bartoš - oddělení krizového řízení
Členové Pavel Štefka - místostarosta
  Mgr. Jan Teplý - tajemník MěÚ
  plk. Mgr. Libor Bauer - pověřený vedoucí Územního odboru Policie ČR Svitavy
  npor. Bc. Miroslav Kubík - velitel stanice HZS Polička
  Bc. Lukáš Schauer - velitel výjezdové jednotky SDH JPO II Polička

 

 Hladinoměry Polička (zobrazení hladinoměrů v Poličce a jejich aktuální stavy) 

Bezpečnostní rada města

Starosta města na základě Statutu bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička, čl. 1, odst. 2, jmenoval nové členy bezpečnostní rady. Po další volební období bude rada pracovat v následujícím složení: Jaroslav Martinů (starosta)                                           …

Zóna havarijního plánování - Poličské strojírny a.s.

Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování „D“

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

PARDUBICKÝ KRAJ Michal Rabas hejtman      VYHLÁŠENÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU     Čl.1   Hejtman Pardubického kraje dle čl. 3 nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,   vyhlašuje    na celém území Pardubického kraje až do odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.    Čl. 2   Toto vyhlášení nabývá účinnosti dne…

Ohlašovna požáru

Od 1. dubna 2007 zřizuje město Polička ohlašovnu požáru ve vrátnici firmy Ponas s.r.o. v ulici Starohradská č.p. 47. Zde mohou občané nahlásit požár, nebo jinou mimořádnou událost, pokud nemají možnost toto učinit telefonicky na číslo 150. Ohlašovna slouží také k vyhlášení poplachu místní jednotce požární ochrany v mimořádných případech. Děkujeme tímto vedení firmy PONAS s.r.o. za pomoc při zajišťování požární bezpečnosti ve městě zřízením ohlašovny v jejich objektu.  Od 1. dubna 2007 se ruší…

Jednací řád Bezpečnostní rady města

Jednací řád Bezpečnostní rady města Poličky       Článek 1 Úvodní ustanovení   Bezpečnostní rada města Poličky (dále jen „BRM“) byla jmenována starostou města Poličky ke dni 9. 11. 2006. Jednací řád BRM (dále jen „jednací řád“) se vydává podle článku č. 1 Statutu BRM. Jednací řád je v nitřním předpisem BRM, který upravuje jednání BRM. Informace z jednání BRM se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou BRM.     Článek…

Popis činností krizového štábu města

POPIS ČINNOSTÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA POLIČKY VEDENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU Vedoucí KŠ –                        starosta města, Jaroslav Martinů Zástupce vedoucího KŠ –      místostarostka města, JUDr. Marie Tomanová Ph.D. Tajemník KŠ -                        tajemník BRM Ing. Vladimír…

Statut krizového štábu

  MĚSTO POLIČKA   STAROSTA   MĚSTA POLIČKY  Jaroslav Martinů     V souladu s ustanoveními zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů, k řešení krizových situací v návaznosti na ustanovení § 12, § 13,   § 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a souvisejícími předpisy, v y d á v á m   k organizaci „Krizového štábu“ města…

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička     Článek I. Úvodní ustanovení   Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Polička (dále jen „bezpečnostní rada“) byla zřízena starostou obce Jaroslavem Martinů jako koordinační orgán, v souladu s ustanovením zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 15, odst. 4, písm. a). Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak;…

Úvodní fotografie ke článku

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy,…

Krizový plán

Krizový plán je souhrnný plánovací dokument, kterým  obecní úřad určené obce (orgán krizového řízení)  plánuje ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových situací na správním území. Zpracování, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zabezpečuje obecní úřad určené obce Polička ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje (dále jen „HZS Pk“) Základními orgány krizového řízení města Poličky jsou: Starosta Městský…

Havarijní plán

Havarijní plán Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Polička je dokument, který napomáhá příslušným orgánům řešit úkoly spojené s haváriemi všeho druhu na správním území uvedené obce. Jeho součástí jsou, mimo jiné, typové karty možných havárií na územé ORP. Oprávněné osoby naleznou celý dokument zde.