Kontakty

Jménotelefonodbor
Bednářová Martina referentka (úsek dispozice s majetkem)
468001720OSM
Bednářová Vlasta referent registrace
461723862OŽÚ
Brokl Vlastimil souhrnná stanoviska odboru
461723816
Bc. Budařová Iva účetní
461723836OFP
RNDr. Coufal Jiří ved.odd. ŽP, veřejná zeleň
461723851OÚPRaŽP
Bc. Černíková Martina vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
461723844OSVZ
Findejsová Romana, Dis. Bytová správa, investice
461723813OSM
Halamka Miroslav, DiS. silniční hospodářství
461723875OD
Harašta František správce ubytovny, domovník
 OSVZ
Havranová Božena kultura
461723824OVV
Hofmanová Lucie sekretariát
461723808TAJ
Mgr. Holomek Stanislav státní správa lesů, myslivosti a rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče
468001719OÚPRaŽP
Horníček Aleš strážník
461723806MP
Houdková Monika, DiS. přestupky v dopravě
461723873OD
Hrstka Zdeněk, DiS. státní správa ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu
468001711OÚPRaŽP
Hrstková Lenka účetní
461723835OFP
Bc. Chemišincová Šárka, DiS. sociální pracovnice, opatrovnictví
461723848OSVZ
Jandíková Marcela referentka rozpočtu a kontroly
461723833OFP
Jansová Jana referentka – dotace neziskovým organizacím a správce místních poplatků
468001716OFP
Bc. Jílková Pavlína sociálně-právní ochrana dětí
461723845OSVZ
Ing. Klein Radek vodní a odpadové hospodářství
461723853OÚPRaŽP
Klimešová Eva podatelna
468001795TAJ
Mgr. Kovář Jan vedoucí odboru dopravy
461723876OD
Králíčková Anežka přestupky
461723881TAJ
Bc. Krejčí Pavlína, DiS. sociální pracovnice, opatrovnictví
461723846OSVZ
Ing. Krejčí Radek vedoucí odboru lesního hospodářství
461729644OLH
Ing. Kršková Ludmila vedoucí odboru
461723815
Krumplová Jarmila pokladní a správce místních poplatků
461723834OFP
Kučerová Vendula, DiS. sociálně právní ochrana dětí
461723843OSVZ
Lorencová Klára školství - samospráva
461723822OVV
Mach Jiří investiční výstavba města
468001718OÚPRaŽP
Martinů Jaroslav Starosta
461723801VM
Ing. Mastná Marta vedoucí OÚPR a ŽP
461723850OÚPRaŽP
Mgr. Mlynář Aleš projektový manažer
461723826OÚPRaŽP
Mlynářová Monika registr řidičů
461723879OD
Muff Václav zkušební komisař a registr řidičů
461723874OD
Nečas Miroslav informatik
461723828TAJ
Němcová Magdalena sekretariát
461723807TAJ
Nespěšná Vlasta účetní
461723887TAJ
Neudertová Pavlína, DiS. referent odboru
461723847OSVZ
Mgr. Novotná Pavlína Vedoucí odboru vnitřních věcí
461723880OVV
Bc. Novotná Tereza ZPF, školství
468001713OVV
Nunvářová Zuzana podatelna
461723888TAJ
Nunvářová Renáta, DiS. Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel
461723884OVV
Bc. Pachovská Karolína referentka (úsek správy majetku)
461723811OSM
Pachovský Jiří zkušební komisař a registr vozidel
461723872OD
Ing. Poláčková Jana Referent OFP
461723825OFP
Ing. arch. Popelková Lenka referent SÚ
461723817
Poulová Ester referent
468001712OFP
Prudká Marie účetní
461729428OLH
Puchar Pavel referent SÚ
468001717
Bc. Rensová Jana sociálně-právní ochrana dětí
461723840OSVZ
Bc. Sádovská Jitka účetní
461729428OLH
Ing. Skoumalová Růžena ohlašovna, OP
468001784OVV
Staňková Marie sociální kurátor, prevence, sociální práce se starými a zdravotně postiženými občany, opatrovnictví
461723842OSVZ
Bc. Stodolová Kateřina sociálně právní ochrana dětí
468001794OSVZ
Ing. Šauerová Naděžda zahraniční spolupráce, tisková mluvčí
468001710TAJ
Šiklová Lenka účetní
461723832OFP
Mgr. Škeřík Zdeněk správce IT
461723829TAJ
Špačková Marcela referentka (úsek dispozice s majetkem)
461723812OSM
Štefka Pavel Místostarosta
461723802VM
Bc. Švandová Stanislava přestupkový úsek
461723870OD
Švecová Edita matrikářka
468001783OVV
Telecký Tomáš referent
461723852OÚPRaŽP
Teplý Jan vedoucí organizační složky Veřejné práce
461723882VP
Mgr. Teplý Jan Tajemník
461723803TAJ
Trávníčková Jana referent kontroly
461723861OŽÚ
Uhlířová Jitka, DiS. sociálně právní ochrana dětí
461723841OSVZ
Ing. Vacková Ivana Vedoucí odboru finančního a plánovacího
461723830OFP
Vápeník Pavel, DiS. strážník
461723806MP
Mgr. Vaščík Libor krizové řízení
461723805TAJ
Ing. Veselá Monika územně plánovací činnost
461723854OÚPRaŽP
Vítková Jana registr vozidel
461723871OD
Ing. Vomočilová Květa Vedoucí odboru
461723810OSM
Ing. Vopařilová Martina Správa GIS a ÚAP
468001714OÚPRaŽP
Votruba Ondřej vedoucí OIT
461723823TAJ
Mgr. Votrubová Andrea památková péče
461723831OÚPRaŽP
Zahradníček Michal matrikář
461723883OVV
Zapletal Oldřich strážník
461723806MP
Zavřelová Zuzana, DiS. Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
461723886OVV
Ing. Zindulková Eva Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
461723860OŽÚ

Kontaktní adresy

Palackého nám. 160
Polička, 572 01
telefon: 461 723 888
fax: 461 725 926
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
číslo účtu: 19-1283399369/0800
Datová schránka: w87brph
Profil zadavatele: zde
Pro běžnou a neúřední emailovou korespondenci mimo spisovou službu: info(zavinac)policka.org
Zprávy zaslané na tuto adresu nebudou zpracovávány jako podání a odesílatel nebude informován o přijetí, zpráva nedostane identifikační značku atd. Přesto bude vyřízena a předána příslušné osobě, pokud toto bude ze zprávy zřejmé, avšak pouze jako běžná zpráva elektronické pošty.

Elektronická podatelna

výlučně pro elektronické úřední podání
epodatelna(zavinac)policka.org
urad(zavinac)policka.org
  • akceptované přílohy: PDF,DOC,XLS,TXT,RTF
  • pouze pro oficiální komunikaci
  • reklamní a propagační materiály jsou separovány!
  • Maximální akceptovaná velikost e-mailu je 20MB!
Je-li podání vůči správnímu orgánu učiněno pouze emailem, který není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, trpí takové podání vadou, kterou je nutné odstranit, aby bylo možné se podáním dále zabývat. Formu a náležitosti podání, coby úkonu směřujícímu vůči správnímu orgánu, taxativně stanoví § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“). Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že podání učiněné v elektronické podobě, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. Způsob podání učiněné emailem SŘ také připouští, avšak pouze za podmínky, že takové podání je do pěti dnů od jeho doručení potvrzeno písemně, ústně do protokolu, nebo, jak již bylo zmíněno výše, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Rezervační systém

Na některé agendy si můžete online rezervovat termín.