Město Polička

Výroční zpráva za rok 2015

            dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

      Povinný subjekt :    Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177

1)  V roce 2015 bylo podáno 7 písemných žádostí o podání informace dle z. č.106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím v  platném  znění.

Žádosti byly směřovány na tyto odbory  MěÚ Polička  a týkaly se

      a)  tajemník,  úsek informačních technologií

              -   typ používaného právního informačního systému    

      b)   odbor finanční a plánovací

  -   počet pracovníků

  -   vyúčtování účelové dotace

      c)   odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

  -   provozování vodovodů a kanalizací  v obcích nad 5 tis. obyvatel

      d)   odbor sociálních věcí a zdravotnictví

               -  státní příspěvek na výkon pěstounské péče

               -  pomoc osobám, jimž hrozí sociální vyloučení – čerpání fin. prostředků

      e)   odbor dopravy

                -  stanice měření emisí

Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.

2) Odvolání podáno nebylo.

3) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

4) Výhradní licence poskytnuta nebyla.

5) Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

 

V Poličce dne 29. února 2016 

                                                                                        JUDr. Dagmar Vašková

                                                                                              vedoucí OVV

 

Úřední deska MěÚ :

Vyvěšeno 1.3.2016