Město Polička

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017

dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Město Polička stanoví  v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),      v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník):


Čl. I
Náklady na pořízení kopií

 

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4
a) jednostranná … 2 Kč
b) oboustranná …  3 Kč
 

2. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4
a) jednostranná …  8 Kč
b) oboustranná … 16 Kč
 

3. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3
a) jednostranná … 3 Kč
b) oboustranná …  6 Kč
 

4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3
a) jednostranná …  16 Kč
b) oboustranná …  32 Kč
 

5. Za tisk na černobílé tiskárně
a) formát A4 jedna stránka … 1 Kč
b) formát A3 jedna stránka … 2 Kč
 

6. Za tisk na barevné tiskárně
a)formát A4 jedna stránka …    8 Kč
b)formát A 3 jedna stránka … 16 Kč
 

7. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje- li  se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

 

Čl. II
Náklady na opatření technických nosičů dat

 1 ks CD …    10 Kč
 1 ks DVD … 10 Kč
 

 

 

 

Čl. III
Náklady na odeslání informací žadateli

 

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání žadateli uplatňována.


Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i  započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem částkou 150 Kč. Tato částka je odvozena od ročních nákladů na jeho plat. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.


Čl. V.

Ostatní ustanovení

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s  poskytnutím  požadovaných informací. 

2. Pokud  celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč,  nebude úhrada požadována.

3. Tento sazebník se stanoví pro účetní období  roku 2017.

4. Tento sazebník byl schválen  usnesením  Rady města Poličky č.  6 ze  dne  9. 1. 2017  a je platný    od  10. 1. 2017 do  31. 12. 2017.

 

 

 

 

 V Poličce dne  10. 1. 2017                                                                                                     

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                         Jaroslav Martinů 
                                                                                                starosta