Město Polička

Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení

EU a MMR logo
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003070
projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu za vzniku bytového domu. Objekt bude rozšířen o přístavbu a nástavbu, čímž vznikne celkem 6 bytových jednotek 2+kk. Součástí stavby je vybudování nové přípojky plynu, oprava stávající přípojky vody a splaškové kanalizace. V suterénu objektu projekt řeší   technické zázemí a společné prostory pro obyvatele domu.  V každém ze 3 nadzemních podlaží budou situovány 2 bytové jednotky přístupné ze schodišťových podest. Příslušenstvím domku je také vybudování přístřešku pro ukládání domovního odpadu a prostor pro jízdní kola, kočárky. Bude provedena i úprava dvorku, která v sobě zahrnuje vybudování nové zpevněné plochy, oplocení, zatravněné plochy a další venkovní úpravy.

Přehled bytových jednotek:

Byt č. 1 - 2+kk  podlahová plocha 46 m2
Byt č. 2 - 2+kk  podlahová plocha 44,7 m2
Byt č. 3 - 2+kk  podlahová plocha 41,0 m2 + 5,7 m2 terasa
Byt č. 4 - 2+kk  podlahová plocha 45,5 m2
Byt č. 5 - 2+kk  podlahová plocha 30,2 m2 + 5,6m2 terasa
Byt č. 6 - 2+kk  podlahová plocha 45,4 m2

Předpokládaný počet uživatelů: 16 osob

Stavební část projektu je detailně popsána v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované architektonickým ateliérem boine!ARCHITEKTI.


POPIS CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení. 

Realizací projektu dojde k navýšení bytového fondu města o šest sociálních bytů pro výše uvedenou cílovou skupinu. Tímto bude zajištěno dlouhodobé nájemní bydlení pro tyto osoby, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení. Bude zajištěno prostředí, v němž bude nájemníkům poskytována doprovodná intenzivní sociální práce (sociálně aktivizační služby či terénní sociální práce) za účelem sanování potřeb rodiny a následné udržení si standardního bytu.

ROZPOČET PROJEKTU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Celkové výdaje projektu: 11 054 507,- Kč vč. DPH
(Celkové výdaje projektu zahrnují stavební úpravy objektu,  koupě nemovitosti vč. pozemku, vypracování projektové dokumentace, zpracování studie proveditelnosti pro žádost o dotaci, výkon technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora BOZP). 

Způsobilé výdaje projektu:  7 927 910,- Kč

Dotace z EU (85 % ze způsobilých výdajů): 6 738 723,50 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR (5 % ze způsobilých výdajů):  396 395,50 Kč

Vlastní zdroje města Poličky (příjemce dotace):  3 919 388,- Kč

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

•    zahájení fyzické (stavební) realizace projektu (předání staveniště):                  6.4.2018
•    předpokládané ukončení fyzické (stavební) realizace projektu:                       3.11.2018
•    ukončení realizace projektu (vydání kolaudačního souhlasu):                        31.12.2018
•    předložení žádosti o platbu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu:        29.1.2019
•    ukončení financování projektu:                                                                       30.6.2019
•    předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu):         31.12.2019


PŘEHLED DODAVATELŮ 

Zpracovatel PD: boine!ARCHITEKTI, Ing. arch. Karel Bidlo, Zlín; Ing. arch. Jitka Bidlová, Brno 
Zpracovatel studie proveditelnosti: Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové
Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč
Technický dozor investora: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Polička 
Autorský dozor: Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D., Brno
Koordinátor BOZP: Luděk Trunečka, DiS., Svitavy  


 

Přílohy