Město Polička

Výroční zpráva za rok 2006

VÝROČNÍ   ZPRÁVA ZA ROK  2006
dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt : Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČO 00277177 
 
 
a) V roce 2006 byly podány 2 písemné žádosti o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím v platném znění. První byla adresována stavebnímu úřadu a týkala se kolaudačního rozhodnutí pro stavbu „ Inženýrská infrastruktura lokality pro bydlení Mánesova – jihovýchodní okraj města Poličky – I. etapa – ucelená část stavby 2 – SO – 06 STL plynovod „ . Druhá byla adresována odboru vnitřních věcí a a byla požadována kopie výroční zprávy dle z.č. 106/1999 Sb. v platném znění za rok 2002. Požadované informace byly žadatelům poskytnuty, rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno nebylo.
 
b) Odvolání podáno nebylo.
 
c) V souvislosti s poskytováním informací  nebyl soudem vydán žádný rozsudek.
 
d) Výhradní licence poskytnuta nebyla.
 
e) Stížnosti podle § 16a  zákona podány nebyly.
 
V Poličce dne 27.2.2007.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí  odboru vnitřních věcí
Úřední deska MěÚ:
vyvěšeno 28.2.2007