Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. února 2021

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Martina Plška, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Jana Matouše.

ZM schvaluje změnu účelu čerpání finančních prostředků v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2021, v kapitole 16 – Kultura a sport, strana č. 85, ř.  č.  45 oprava obvodového pláště barokní budovy radnice částka 1.500 tis. Kč na restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP v témže objektu.

I. ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2021

příjmy ve výši  292.405,1 tis. Kč

výdaje ve výši  339.819,9 tis. Kč

schodek ve výši 47.414,8 tis. Kč, který je kryt třídou 8 – financování

ZM pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2021 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši          257.020,3 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši    35.384,8 tis. Kč

splátky jistin úvěrů                                             3.018,7 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši                  7.001,0 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6

II. ZM zmocňuje radu města

a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč,

b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

 

Poznámka:

Financování – třída 8                                                      +47.414,8 tis. Kč

v tom:

splátky jistin úvěrů a půjček                                              -3.018,7 tis. Kč

čerpání zůstatků fondů                                                       +180,4 tis. Kč

čerpání finančních prostředků z minulých let                +50.253,1 tis. Kč

ZM, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55b odst. 7 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

I. se seznámilo s předloženým návrhem Změny č. 3 územního plánu Polička a s jeho odůvodněním,

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 3 územního plánu Polička není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,

III. se rozhodlo vydat Změnu č. 3 územního plánu Polička formou opatření obecné povahy č. 1/2021.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021
na 2 akce dle důvodové zprávy:

1. „Městské hradby v Poličce, části úseků SO 21 a SO 22 - stavební úpravy“ dle zpracované projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

2. „Restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. NP barokní radnice“ dle zpracovaného a schváleného restaurátorského záměru a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prominutí nájemného za I. čtvrtletí 2021 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce ve výši 37.825 Kč vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor  uzavřené dne 18. 12. 2014 mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., jako nájemcem, dle důvodové zprávy.  

a/ ZM schvaluje rozdělení vlastnického práva k pozemku p.č.st. 3210/2, jehož součástí je bytový dům č.p. 969, č.p. 974, č.p. 975, č.p. 976, v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na jednotky dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, jehož návrh je přílohou důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje založení „Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 969, č.p. 974, č.p. 975 a č.p. 976, ulice Sídliště Hegerova, Polička, se sídlem Sídliště Hegerova č.p. 975, Horní Předměstí, 572 01 Polička, v souladu s  § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

c/ ZM schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 969, č.p. 974, č.p. 975 a č.p. 976, ulice Sídliště Hegerova, Polička, se sídlem Sídliště Hegerova č.p. 975, Horní Předměstí, 572 01 Polička, jejichž návrh je přílohou důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Kamenec u Poličky dotčených stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, a to:

-      části pozemku p.č. 1284/17 o výměře 162 m2;

-      části pozemku p.č. 1273/2 o výměře 244 m2 ;

-      části pozemku p.č. 1303 o výměře 262 m2 a části pozemku p.č. 1304 o výměře 295 m2 ;

-      části pozemku p.č. 1306 o výměře 221 m2 ;

-      části pozemku p.č. 1311/1 o výměře 35 m2 a části pozemku p.č. 1311/2 o výměře 236 m2;

-      části pozemku p.č. 999/1 o výměře 268 m2;

-      části pozemku p.č. 970/5 o výměře 1020 m2;

-      pozemku p.č. 951/4 o výměře 130, části pozemku p.č. 969/10 o výměře 113 m2, části pozemku p.č. 969/55 o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 969/81 o výměře 124 m2;

-      části pozemku p.č. 1284/22 o výměře 585 m2;

-      části pozemku p.č. 1302/2 o výměře 782 m2.

Kupní cena činí 60 Kč/m2 a kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Polička dotčených stavbou „Cyklostezka Polička - Masokombinát“, a to pozemku p.č. 5952/21 o výměře 24 m2 a části pozemku p.č. 2824/1 o výměře 54 m2. Kupní cena činí 60 Kč/m2 a kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 78/1 o výměře 122 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje výkup části pozemkové parcely č. 72 o výměře 12 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 70 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 444/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2.   

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 270/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1612/1 o výměře 240 m2 v k.ú. Hamry nad Křetínkou dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 70 Kč/m2.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Městské bydlení Polička“ dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje záměr odkoupení areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje investiční záměr a financování akce „Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička“ v roce 2021 - 2022 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 příspěvkových organizací:

Mateřská škola Rozmarýnek Polička;

Mateřská škola Polička Palackého nám. 181;

Mateřská škola Čtyřlístek Polička;

Mateřská škola Luční Polička;

Masarykova základní škola Polička;

Základní škola Na Lukách Polička;

Školní jídelna Polička;

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička;

Středisko volného času Mozaika Polička;

Městská knihovna Polička;

Městské muzeum a galerie Polička;

Hrad Svojanov;

Tylův dům Polička;

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.

a/ ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2021 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2021 se společností  T.E.S. s.r.o., Polička, na opravu strojovny zimního stadionu dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodloužení lhůty pro podání žádostí o dotaci, kterou stanovují Zásady o poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021, a to z vyhlášených programů pro první kolo, dle důvodové zprávy.

                               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.