Město Polička

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Polička

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Zastupitelstvo města Polička, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 25. 2. 2021 

vydává 

Změnu č. 3 územního plánu Polička

formou opatření obecné povahy č. 1/2021. 

 

Změna č. 3 územního plánu Polička obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.  

Odůvodnění změny obsahuje také textovou i grafickou část. Součástí grafické části je koordinační výkres a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

Do Změny č. 3 územního plánu Polička a do Úplného znění Územního plánu Polička po vydání změny č. 3 je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička a na Odboru správy majetku Městského úřadu Polička, a dále je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: 

http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/ 

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2021 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.  

 

Poučení: 

Změna č. 3 Územní plánu Polička je vydána formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Změna nabývá účinnosti spolu s doručením úplného znění Územního plánu Polička veřejnou vyhláškou podle § 55c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

Pozn.: v příloze je k nahlédnutí Změna č. 3 ÚP Polička a Úplné znění ÚP Polička po změně č. 3