Město Polička

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička


Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 09. 06. 2021

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona

ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘIŠ

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš za období 12/2017 – 6/2021 byl zpracován pořizovatelem v souladu s ustanoveními podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš je vystaven k veřejnému nahlédnutí v úředních dnech (v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě) na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě Oldřiš v době

od 10. 6. 2021.

V uvedené době je návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

Návrh zprávy obsahuje požadavky na pořízení Změny č. 2 ÚP Oldřiš.

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na její obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) u pořizovatele písemně stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zprávy o uplatňování sousední obce a své připomínky oprávněný investor.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu (orgánu posuzování vlivů na životní prostředí) písemně stanovisko podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k obsahu návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Oldřiš.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

K vyjádřením, připomínkám a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

 

 

...........................................................

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička

 

Příloha: Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Oldřiš