Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 10. 05. 2022

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě Zprávy o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 – 04/2020 schválené Zastupitelstvem obce Jedlová dne 29. 6. 2020 zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Jedlová, která je pořizována zkráceným postupem a v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Jedlová ze dne 17. 3. 2022 obsahuje prvky regulačního plánu.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona oznamuje

 ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JEDLOVÁ
s prvky regulačního plánu

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JEDLOVÁ SE BUDE KONAT VE STŘEDU

22. června 2022 v 15.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU JEDLOVÁ, ČP. 321

 

Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno ve schválené zprávě o uplatňování ÚP a nebylo proto zpracováno.

 

Návrh změny č. 1 územního plánu  Jedlová (ÚP Jedlová) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě  Jedlová v době

od 10. 5. 2022 do 29. 6. 2022

V uvedené době je návrh Změny č. 1 ÚP Jedlová rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 29. 6. 2022, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 29. 6. 2022, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1a 2 stavebního zákona.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 29. 6. 2022 stanoviska k návrhu změny územního plánu.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí

Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí návrh Změny č. 1 ÚP Jedlová.