Město Polička

Závěrečný účet 2021

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020
1 Běžné příjmy 228 226,0 275 768,2 300 546,3 109,0 252 160,0
2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 154 076,0 174 373,7 113,2 168 671,4
3            nedaňové příjmy 71 072,0 121 692,2 126 172,6 103,7 83 488,6
4 Běžné dotace  28 794,3 44 017,4 44 839,9 101,9 57 873,2
5 Kapitálové příjmy 1 157,0 2 982,5 3 404,2 114,1 11 547,7
6 Kapitálové dotace  34 227,8 30 649,3 30 647,3 100,0 20 594,9
7 Financování - čerpání fondů 180,4 340,4 254,0   441,2
8 Financování ze zdrojů minulých let 50 253,1 -11 764,2 -57 098,1   -7 382,6
9 Celkem 342 838,6 341 993,6 322 593,6   335 234,4
10 Běžné výdaje 209 523,8 212 032,4 199 736,7 94,2 189 423,3
11 Běžné výdaje kryté dotacemi 28 794,3 44 017,4 44 774,0 101,7 57 366,2
12 Kapitálové výdaje 68 124,0 56 449,8 48 638,2 86,2 64 653,8
13 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 33 377,8 26 475,3 26 458,3 99,9 20 594,9
14 Financování - splátky jistin úvěrů 3 018,7 3 018,7 2 986,4 98,9 3 196,0
15 Celkem 342 838,6 341 993,6 322 593,6   335 234,2
             
             
  Mimorozpočtová rezerva  7 001,0 69 018,3     34 972,5

Běžné příjmy

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 29 944,0 28 041,0 28 410,1 101,3 26 683,7
2 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 71,2 154,8 0,0 152,7
3 Lesní hospodářství 28 137,2 76 251,5 80 644,3 105,8 35 378,3
4 Školství 7 638,0 8 748,7 8 863,5 101,3 8 632,8
5 Kultura a sport 1 445,0 6 711,0 6 779,1 101,0 17 163,3
6 Doprava 3 500,0 2 950,0 3 377,8 114,5 3 675,0
7 Činnost místní správy 25 661,7 27 137,2 27 141,7 100,0 26 294,7
8 Městská policie  1 150,0 1 150,0 961,5 83,6 968,8
9 Sociální věci 852,0 7 089,3 7 122,3 100,5 6 194,9
10 Veřejné práce 452,4 1 071,2 1 029,1 96,1 662,0
11 Místní hospodářství 9 022,0 9 142,0 9 196,8 100,6 8 609,4
12 Komunální služby  255,0 255,0 358,0 140,4 1 802,2
13 Pokladní správa 148 963,0 151 167,5 171 347,2 113,3 173 815,4
14          daňové příjmy 148 669,0 145 794,0 165 907,3 113,8 160 956,3
15          nedaňové příjmy 244,0 3 276,0 3 334,1 101,8 1 790,8
16          transfery 50,0 2 097,5 2 105,8 100,4 11 068,3
17 Běžné příjmy celkem 257 020,3 319 785,6 345 386,2 108,0 310 033,2
18            
19 Financování          
20 čerpání zůstatku sociálního fondu 3,1 3,1 3,1 100,0 47,0
21 čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A+B 177,3 337,3 250,9 74,4 394,2

Kapitálové příjmy

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020
1 Kapitálové dotace, příspěvky  34 227,8 30 649,3 30 647,3 100,0 20 594,9
2    na park v lokalitě Bezručova 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3    na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička 0,0 294,7 294,7 100,0 0,0
4    na lesní techniku 850,0 850,0 850,0 100,0 0,0
5    MŠ Polička, Palackého - RÚE 1 849,0 1 758,5 1 758,5 100,0 0,0
6    ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku 4 400,0 3 909,0 3 909,0 100,0 0,0
7    mateřské školy  - na interaktivní zařízení 192,0 192,0 187,8 97,8 0,0
8    Masarykova ZŠ Polička 3 691,8 3 691,8 3 690,5 100,0 5 329,0
9    pro SVČ Mozaika Polička 0,0 58,3 58,3 100,0 0,0
10    na cyklostezku k masokobinátu 10 780,0 10 780,0 10 781,9 100,0 0,0
11    na výměnu svítidel VO 2 000,0 2 000,0 2 000,0 100,0 2 000,0
12    na rekonstrukci domu ul.Hegerova 6 174,0 6 174,0 6 174,8 100,0 0,0
13    na přechod pro chodce 941,0 941,0 941,8 100,1 0,0
14    na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15    na nákup požárního vozidla 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0
16    na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička" 0,0 0,0 0,0 0,0 8 307,4
17    na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody  0,0 0,0 0,0 1,0 4 208,5
18 Životní prostředí a vodní hospodářství 0,0 30,0 530,0 0,0 845,6
19 Požární ochrana a krizové řízení 0,0 15,0 15,0 100,0 0,0
20 Lesní hospodářství 180,0 160,5 160,5 100,0 248,1
21 Místní hospodářství  600,0 2 400,0 2 322,9 96,8 9 882,2
22 Pokladní správa 377,0 377,0 375,8 99,7 571,8
23 Kapitálové příjmy celkem 35 384,8 33 631,8 34 051,5 101,2 32 142,6

Běžné výdaje

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 23 361,0 12 484,0 11 539,6 92,4 15 791,4
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 178,0 2 066,2 1 410,4 68,3 1 549,1
3 Osadní výbory 2 636,0 2 764,0 2 328,9 84,3 2 711,3
4 Lesní hospodářství 27 421,0 41 331,2 40 621,6 98,3 26 826,3
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 534,0 1 534,0 1 168,6 76,2 1 160,1
6 Školství 20 478,0 22 577,7 22 251,2 98,6 20 666,5
7    MŠ Rozmarýnek Polička 842,0 861,0 861,0 100,0 1 703,7
8    MŠ Hegerova Polička  0,0 0,0 0,0 0,0 295,8
9    MŠ Polička, Palackého nám.  686,0 833,0 811,6 97,4 733,0
10    MŠ Čtyřlístek Polička  1 380,0 1 389,0 1 389,0 100,0 1 896,4
11    MŠ Luční Polička  2 460,0 2 499,0 2 499,0 100,0 2 680,8
12    Masarykova ZŠ Polička  6 954,0 8 258,7 8 244,8 99,8 5 112,0
13    ZŠ Na Lukách Polička  4 455,0 5 053,0 5 053,0 100,0 4 735,0
14    Středisko volného času Mozaika Polička  936,0 936,0 936,0 100,0 977,0
15    Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 681,0 681,0 681,0 100,0 717,0
16    Školní jídelna Polička, Rumunská  1 106,0 1 106,0 1 106,0 100,0 1 177,0
17    ostatní  978,0 961,0 669,8 69,7 638,8
18 Kultura a sport 38 464,0 40 019,0 39 393,1 98,4 41 608,8
19    Městská knihovna Polička  4 861,0 4 983,0 4 983,0 100,0 6 792,0
20    Tylův dům  7 308,0 7 722,0 7 722,0 100,0 6 924,0
21    v tom: na činnost 6 149,0 6 502,0 6 502,0 100,0 6 570,0
22               na festivaly 1 159,0 1 220,0 1 220,0 100,0 354,0
23    Divadelní spolek Tyl  1 020,0 1 020,0 1 020,0 100,0 1 018,0
24     v tom: na činnost 920,0 920,0 920,0 100,0 968,0
25                na festivaly 100,0 100,0 100,0 100,0 50,0
26    Městské muzeum a galerie Polička  5 609,0 5 772,0 5 772,0 100,0 6 590,0
27    Hrad Svojanov  3 994,0 4 303,0 4 262,2 99,1 5 359,6
28    T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  10 717,0 10 850,0 10 850,1 100,0 10 372,0
29    regenerace památek 1 300,0 1 300,0 1 172,3 90,2 2 750,7
30    Jitřenka a Ročenka 1 085,0 1 085,0 1 022,7 94,3 1 007,3
31    ostatní 2 570,0 2 984,0 2 588,8 86,8 795,2
32 Doprava 1 020,0 1 020,0 849,8 83,3 830,6
33    městská doprava 500,0 500,0 500,0 100,0 500,0
34    ostatní  520,0 520,0 349,8 67,3 330,6
35 Činnost místní správy 55 866,7 55 953,7 53 345,3 95,3 53 413,4
36     místní zastupitelské orgány 4 118,0 4 118,0 3 695,0 89,7 3 647,2
37     činnost místní správy 51 748,7 51 835,7 49 650,3 95,8 49 766,2
38 Městská policie 2 569,0 2 569,0 2 503,0 97,4 2 364,5
39 Sociální věci 7 949,0 13 295,3 12 802,8 96,3 11 394,3
40     DPS "Penzion" Polička 6 115,0 11 433,3 11 433,3 100,0 9 789,9
41     ostatní  1 834,0 1 862,0 1 369,5 73,5 1 604,4
42 Veřejné práce 1 820,0 2 653,8 2 420,8 91,2 1 815,2
43 Místní hospodářství  5 098,3 4 106,3 3 146,8 76,6 3 494,5
44 Komunální služby 19 006,0 19 806,0 19 206,1 97,0 27 806,5
45    údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení 17 886,0 17 614,0 17 316,3 98,3 18 033,9
46    opravy komunikací a ostatní služby 1 120,0 2 192,0 1 889,8 86,2 9 772,6
47 Pokladní správa 28 917,1 33 869,6 31 522,7 93,1 35 357,0
48    dotace neziskovým organizacím 7 153,0 7 269,0 7 037,7 96,8 7 283,4
49    úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní 21 764,1 26 600,6 24 485,0 92,0 28 073,6
50 Běžné výdaje celkem 238 318,1 256 049,8 244 510,7 95,5 246 789,5

Kapitálové výdaje

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 18 695,0 1 727,0 1 448,4 83,9 5 819,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 50,0 198,0 190,4 96,2 1 930,6
3 Osadní výbory 236,0 436,0 0,0 0,0 310,7
4 Lesní hospodářství 3 260,0 5 080,0 2 631,9 51,8 2 291,7
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 20,0 20,0 12,4 62,0 140,8
6 Školství 23 153,8 21 664,1 21 069,0 97,3 19 427,7
7    MŠ Polička, Palackého nám.  5 662,0 5 012,0 4 962,1 99,0 227,2
8    MŠ Luční Polička + ŠJ 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
9    Masarykova základní škola Polička 4 191,8 3 691,8 3 690,5 100,0 17 437,0
10    Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ  12 600,0 11 900,0 11 821,4 99,3 353,0
11    příspěvky příspěvkovým organizacím 500,0 860,3 595,0 69,2 778,0
12    ostatní  0,0 0,0 0,0 0,0 632,5
13 Kultura a sport 0,0 158,0 158,0 0,0 8 978,8
14 Doprava 0,0 0,0 0,0 0,0 117,5
15 Činnost místní správy 826,0 1 026,0 721,2 70,3 223,3
16 Městská policie 200,0 200,0 136,6 68,3 0,0
17 Místní hospodářství  2 730,0 2 168,0 1 901,0 87,7 2 330,2
18 Komunální služby 51 860,0 49 917,0 46 496,6 93,1 43 108,4
19    rekonstrukce ulic 9 750,0 8 720,0 7 362,8 84,4 14 776,5
20    parkoviště 300,0 230,0 67,9 29,5 7 200,4
21    cyklostezka 17 500,0 17 660,0 17 660,7 100,0 73,1
22    lokalita Bezručova 6 000,0 4 800,0 4 779,7 99,6 0,0
23    rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení 3 100,0 2 850,0 2 835,8 99,5 5 706,8
24    plavecký bazén 500,0 1 050,0 969,2 92,3 94,4
25    ostatní  14 710,0 14 607,0 12 820,5 87,8 8 343,5
26    chodníky 0,0 0,0 0,0 0,0 6 471,2
27    městský park 0,0 0,0 0,0 0,0 442,5
28 Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím) 471,0 331,0 331,0 100,0 570,0
29 Kapitálové výdaje celkem 101 501,8 82 925,1 75 096,5 90,6 85 248,7
30            
31 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)          
32 Půjčka na kanalizaci 459,0 459,0 459,0 100,0 459,0
33 Hypotéka na Sídliště Hegerova B 446,7 446,7 446,7 100,0 430,5
34 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 2 113,0 2 113,0 2 080,7 98,5 2 099,5
35 Hypotéka na Sídliště Hegerova A 0,0 0,0 0,0 0,0 207,0
36 Celkem 3 018,7 3 018,7 2 986,4 98,9 3 196,0