Město Polička

Oznámení o vydání ÚP Nedvězí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

 

Zastupitelstvo obce Nedvězí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na základě usnesení zastupitelstva č. 4/2022 ze dne 29. června 2022

vydává

Územní plán Nedvězí

formou opatření obecné povahy č. 1/2022.

 

Územní plán Nedvězí obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Odůvodnění územního plánu obsahuje také textovou a grafickou část. Grafickou část odůvodnění tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Do Územního plánu Nedvězí je možno nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, a na Obecním úřadě Nedvězí, a dále je zde zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy č. 1/2022 bude v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona toto poskytnuto rovněž místně příslušnému stavebnímu úřadu, kterým je Stavební úřad Městského úřadu Bystré a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Nedvězí, pozbývá platnosti Územní plán obce Nedvězí a Obecně závazná vyhláška obce o závazných částech územního plánu obce Nedvězí, která nabyla účinnosti dne 29. 12. 2006.

 

Poučení:

Územní plán Nedvězí je vydán formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu oznámí opatření obecné povahy správní orgán veřejnou vyhláškou. Územní plán nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Příloha: ÚP Nedvězí