Město Polička

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet je moderním prostředkem k obohacení vztahů mezi občany města Poličky navzájem, taktéž mezi občany, politiky a úředníky města.

Občané sami nominují projekty na zlepšení života v Poličce a následně hlasují o tom, které dosáhnou na finanční podporu.

Město Polička v tomto procesu plní funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

Máte nápad, jak vylepšit naše město? Navrhněte, jak zvelebit veřejný prostor, budovu anebo vytvořit něco nového, uspořádat veřejnou aktivitu!

1. ročník - participativní rozpočet 2023 

Zastupitelstvo města Poličky vyhlašuje 1. ročník Poličského participativního rozpočtu.

Harmonogram 1. ročníku:

 1. Podání návrhů – od 1. 6. do 20. 8. 2023
 2. Kontrola projektů – srpen/září 2023
 3. Hlasování – září 2023
 4. Schválení vítězů radou města - říjen 2023
 5. Zahájení realizace

Pravidla

Zastupitelstvo města Poličky schválilo pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu dne 20. 4. 2023. Úplné znění pravidel je zde.

 • Návrh je možné podat výlučně elektronicky prostřednictvím formuláře na těchto stránkách.
 • Navrhovatelé, kteří nemohou či nechtějí využít k podání návrhu internet, mohou požádat o pomoc s vložením do systému koordinátora participace Městského úřadu Polička, zaměstnance Informačního centra Polička nebo Městské knihovny Polička. V takovém případě je osobní návštěva na daných místech nezbytná.
 • Návrh může podat fyzická osoba starší 12 let s trvalým pobytem v ČR.
 • Každá osoba může podat pouze jeden návrh v jednom ročníku.
 • Navržený projekt musí být na veřejně přístupném místě, na pozemku nebo v objektu ve vlastnictví města Poličky. Vlastnictví lze ověřit například na: Nahlížení do KN nebo GIS portál města Poličky.
 • Projekt může být investiční i neinvestiční povahy, může být stavbou, mobiliářem, aktivitou, úpravou…
 • Hranice nákladů na jeden projekt činí 20 - 200 tisíc korun včetně případné projektové přípravy.
 • Projekt musí být realizovatelný do září následujícího roku.
 • O zařazení projektu do hlasování rozhodne pracovní skupina pro participativní rozpočet.

Podání návrhu

Podávat návrhy můžete od 1. 6. 2023 do 20. 8. 2023 elektronicky naším formulářem (formulář naleznete též v sekci Formuláře).

K podání návrhu si připravte:

 • Osobní údaje navrhovatele: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, telefon, e-mail, případně identifikátor datové schránky (jméno a příjmení navrhovatele budou zveřejněny)
 • Název projektu
 • Místo projektu
 • Stručný popis návrhu (zejména účel, aktivity, veřejný přínos atp.)
 • Podrobný popis projektu (může být přílohou)
 • Odhad nákladů na realizaci
 • Přílohy - podrobný popis projektu, nákresy, fotografie, rozpočty (možno přiložit ve formátu doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, png)

Vyplnění formuláře:

Pokud jste v minulosti vyplňovali některý z našich elektronických formulářů, můžete použít tlačítko "Načíst data" pro nahrání údajů o žadateli z formuláře dříve uloženého ve vašem počítači. Vyplňte požadované údaje o žadateli i projektu. Povinné položky k vyplnění jsou označeny hvězdičkou. Dále je třeba vyplnit email a případně identifikátor datové schránky a nahrát alespoň jednu přílohu. V oddíle zpracování formuláře nechte zkontrolovat vyplnění povinných položek a zvolte způsob odeslání emailem nebo datovou schránkou. Vytištění vyplněného formuláře slouží pouze pro vlastní potřebu žadatele, osobní podání návrhu pro participativní rozpočet není možné. Rozpracovaný formulář si můžete uložit pro pozdější vyplnění a odeslání.

Příjetí podaného návrhu potvrdí koordinátor participace emailem.

Pracovní skupina pro participativní rozpočet

Pracovní skupina posoudí soulad projektu s pravidly, s územním plánem a strategickými dokumenty města, kolizi s připravovanými nebo probíhajícími projekty města, proveditelnost a udržitelnost projektu, majetkové vztahy, soulad s právními předpisy, možnosti technického řešení, finanční náročnost projektu a případných budoucích provozních nákladů, termín realizace. Rozhodne pak, které projekty budou zařazeny do hlasování.

Rada města na svém zasedání dne 29. května 2023 jmenovala pracovní skupinu pro participativní rozpočet v tomto složení:

 • Ing. Martina Vopařilová, koordinátor participace, referentka OÚPRaŽP
 • Mgr. Libor Vaščík, referent pro krizové řízení a osadní výbory
 • Bc. Karolína Pachovská, referentka správy majetku
 • Bc. Světlana Češková, zastupitelka (Otvírání Poličky)
 • Libor Jelínek, zastupitel (ANO 2011 a nezávislí)

Přihlášené projekty a hlasování

V současné době nejsou návrhy ani hlasování v rámci participativního rozpočtu přístupné.

Kontakty: