Město Polička

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - fotovoltaické elektrárny

Městský úřad Polička, stavební úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 7. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel požadoval informace týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším povolených zdejším stavebním úřadem v roce 2022 nebo 2023.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli dne 24. 7. 2023 sdělil, že zdejší stavební úřad nevydal v období let 2022 a 2023 žádné územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující pro stavbu FWE o výkonu 5 MW a vyšším. Dále bylo žadateli sděleno, že zdejší stavební úřad v době vyřízení žádosti nevede žádné řízení o povolení stavby FWE o výkonu 5 MW a vyšším. Žadateli byla informace poskytnuta v listinné podobě.