Město Polička

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o povolení k odstranění staveb

Městský úřad Polička, stavební úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 18. 7. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí o povolení k odstranění staveb pro právnické osoby vydaných zdejším stavebním úřadem v období od 1. 4. 2023 doposud.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli dne 24. 7. 2023 sdělil, že zdejší stavební úřad vydává rozhodnutí o povolení nebo nařízení k odstranění staveb podle stavebního zákona ve správním území ORP Polička. Žadateli byly v příloze zaslány kopie prvních stránek 2 povolení k odstranění staveb pro právnické osoby vydaných ve sledovaném období. Dále bylo žadateli sděleno, že u povinného subjektu v době vyřízení žádosti žádné řízení o odstranění stavby pro právnické osoby neprobíhá. Žadateli bylo rovněž sděleno, že u povinného subjektu bylo ve sledovaném období podáno 1 ohlášení o záměru odstranit stavbu, které podala právnická osoba, kdy k tomuto byla žadateli poskytnuta v příloze kopie dokumentu vydaného povinným subjektem. Žadateli byla odpověď na žádost společně s přílohami zaslána v listinné podobě.