Město Polička

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 10. 2023

RM schvaluje navýšení počtu pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička  o 1 pracovní úvazek s účinností od 1. 1. 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 8175736228, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 26. 11. 2023, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3657867813, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 3. 12. 2023, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3665252119, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 12. 12. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 5223376317 o pojištění majetku, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 1. 11. 2023, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje výplatu mimořádné odměny šéfredaktorce měsíčníku Jitřenka dle důvodové zprávy.

b/ RM stanovuje s účinností od 1. 11. 2023 šéfredaktorce měsíčníku Jitřenka měsíční odměnu ve výši dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 6 měsíců od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/ měsíc.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 978 Kč/měsíc.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 408, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.011 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SDH Polička s Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, se sídlem Praha 7, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje grafický návrh parkovacích karet města Poličky zpracovaný spol. TISKÁRNA POLIČKA s r.o., se sídlem Brno 2, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zprávu o uplatňování Územního plánu Polička za období 7/2019 - 7/2023 předloženou pořizovatelem, která obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 5 ÚP Polička a doporučuje ZM Polička její schválení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Cyklostezka k masokombinátu v Poličce – II. etapa – stavební úpravy sjezdů na zemědělské pozemky“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

a/ RM projednala podnět pod č. j. MP/25879/2023 ze dne 27. 9. 2023 ve věci výše členského příspěvku DSO Svazek obcí AZASS, se sídlem Polička.

b/ RM doporučuje zvážit poskytnutí jednorázového příspěvku DSO Svazek obcí AZASS na základě finančního vývoje svazku a rozpočtových možností města Poličky v pololetí roku 2024.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II. etapa se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 13/2023 - Standardizovaná sportovní infrastruktura  2023 z programu č. 162 55 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce: "Rekonstrukce technologie strojovny chlazení na zimním stadionu v Poličce", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy č. 13/2023 - Standardizovaná sportovní infrastruktura  2023 z programu č. 162 55 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce: "Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - 6. etapa včetně přístavby bazénu", dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení vybraného dodavatele 3S.cz, s.r.o., se sídlem Brno - Žabovřesky, ze zadávacího řízení s názvem: „Modernizace technologického centra ORP Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje objednání Hlasovacího systému MINISTR3 od firmy Ministr Systems s.r.o., se sídlem Spojil - Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy 1. NP a 2. NP objektu Lezník čp. 68, Polička - I. etapa“ se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje umístění prodejního stánku na části pozemku p.č. 5913/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Polička, v termínu od 14. 11. 2023 do 2. 1. 2024, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje pro potřeby výkupu pozemku p.č. 926/1 v k.ú. Polička uzavření smlouvy o správě peněz a listin mezi městem Poličkou, jako kupujícím, společností NZF 1 s.r.o., se sídlem Praha 6, jako prodávajícím a advokátem Mgr. Vladimírem Kyzlinkem, se sídlem Praha 6, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje pro potřeby výkupu jednotky bytu č.361/5 vč. podílu na společných částech domu a podílu na pozemku p.č.st. 1610 v ulici P. Jilemnického uzavření smlouvy o úschově finančních prostředků mezi městem Poličkou, jako kupujícím; mezi prodávajícími a advokátem Mgr. Jakubem Řehořem, se sídlem Kladno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Polička“ uzavřené s vybraným dodavatelem ING-FOREST s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem,  dne 22. 11. 2021, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Modernizace technologického centra ORP Polička“ takto: vybraným dodavatelem je společnost Microshop, s.r.o., se sídlem Praha 6 -Břevnov, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 5086767148, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1,  s platností ode dne zaplacení pojistného, nejpozději do 27. 10. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zřízení věcného břemene cesty a stezky na pozemku p.č. 1278/2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.