Město Polička

Poplatky v roce 2024

Místní poplatek za komunální odpad

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, byl stanoven poplatek na rok 2024 ve výši 996 Kč za osobu nebo za objekt bez trvalého pobytu.

Poplatníkem zmíněného poplatku je:

1. fyzická osoba přihlášená v obci (tj. občan ČR přihlášený k trvalému pobytu na území obce a rovněž cizinec přihlášený v obci podle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců).

2. vlastník nemovité věci (bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci), ve které není nikdo přihlášen k pobytu.

Žádáme vlastníky nemovitostí, kteří pronajímají své byty nebo domy cizincům, aby je informovali o povinnosti platit výše uvedený poplatek, případně jim zmíněnou záležitost pomohli vyřešit se správcem poplatku.

Osvobození zůstává stejné jako v loňském roce. Od placení jsou osvobozeny např. děti mladší tří let, osoby starší 85 let, třetí a další nezaopatřené dítě v rodině, osoby pobývající v domovech pro seniory a další. Přesný výčet je uveden v obecně závazné vyhlášce.

Upozorňujeme poplatníky na ohlašovací povinnost, kterou mají v případě, že dojde ke změnám majícím vliv na vybírání poplatku (počet osob, nabytí nebo prodej objektu, vznik nebo zánik osvobození, změna trvalého pobytu, apod.).

Splatnost poplatku je 30. června 2024. Poplatek lze hradit hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MÚ od 3. ledna. V případě bezhotovostní platby je nutné vyžádat si variabilní symbol. Dopisy s předpisem platby budeme rozesílat v průběhu května tomu, kdo nebude mít poplatek do té doby uhrazen.

 

Ostatní místní poplatky, které se v Poličce vybírají

Poplatek ze psů – splatnost 30. června; vybírán dle OZV č.  2/2023

Poplatek z pobytu – splatnost 25. ledna a 25. července; vybírán dle OZV č. 3/2023

Poplatek za užívání veřejného prostranství – splatnost před zahájením užívání veřejného prostranství; OZV č. 4/2023

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst – splatný současně s vydáním povolení (vjezdový automat); OZV č. 5/2023

Všechny zmíněné obecně závazné vyhlášky naleznete zde:https://www.policka.org/mesto-a-urad/vyhlasky

 

Platby za nájem pozemků

Nájemce městských pozemků (zahrádek) upozorňujeme, že 31. 1. 2024 je splatný nájem za rok 2023. Úhradu lze provést hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MÚ Polička, případně bezhotovostně na účet města Poličky č. 19-1283399369/0800 pod variabilním symbolem uvedeným v nájemní smlouvě.