Město Polička

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. února 2024

RM návrh rozpočtu projednala a doporučuje ZM vyřadit z návrhu rozpočtu položku ve výši 1 000 tis. Kč u kapitoly 02 – Životní prostředí a vodní hospodářství na řádku č. 67 Zachycování dešťových srážek u zimního stadionu a takto upravený návrh rozpočtu města Poličky na rok 2024 následně schválit.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování turistického informačního centra města Poličky s KOTOUR-INFO s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k agendě Spisová služba s GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení administrace a odstoupení od žádosti o poskytnutí finančních prostředků na stavbu hasičské dvougaráže poskytovaných MV ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje zástupkyni města Poličky v Radě Střediska výchovné péče Svitavska Mgr. Lenku Novotnou, ředitelku Masarykovy základní školy Polička, ve funkčním období 2. 1. 2024 - 31. 12. 2028, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s návrhem na doplnění obsahu Změny č. 5 ÚP Polička dle důvodové zprávy.

RM ruší usnesení č. 6 a/b ze dne 8. 1. 2024 dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele výběrového řízení k veřejné zakázce „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p. 68, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je společnost APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, a pořadí dalších účastníků výběrového řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p. 68, Polička“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 6219/100 o výměře 107 m2 a části pozemku  p.č. 4122 o výměře 148 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 6219/137 o výměře 67 m2 a pozemku p.č. 4212/2 o výměře 134 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 6219/94 o výměře 138 m2, p.č. 4213 o výměře 265 m2, p.č. 4212/1 o výměře 263 m2 v k.ú. Polička za pozemky města Poličky v k.ú. Polička - p.č. 4474 o výměře 438 m2, p.č. 4498/2 o výměře 9 m2, p.č. 6219/164 o výměře 41 m2, p.č. 6219/75 o výměře 84 m2, p.č. 6219/142 o výměře 42 m2, p.č. 4473 o výměře 51 m2. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 6184/2 o výměře 94 m2, p.č. 4144 o výměře 944 m2, p.č. 6219/99 o výměře 107 m2, p.č. 4143 o výměře 734 m2, p.č. 5036 o výměře 695 m2, p.č. 5037 o výměře 107 m2, p.č. 5409/2 o výměře 505 m2 za pozemky města Poličky v k.ú. Polička - p.č. 4606/1 o výměře 3062 m2 a p.č. 6060/43 o výměře 110 m2. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Statut periodického tisku Jitřenka s účinností od 1. 5. 2024 dle důvodové zprávy.

RM ruší Pravidla pro rubriku Jitřenky „Fórum“ schválená usnesením RM č. 190 ze dne 9. 5. 2022 s účinností od 1. 5. 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 příkazní smlouvy na zajištění služby - šéfredaktorka Novin občanů města Poličky a okolí - „Jitřenka“ uzavřené mezi městem Poličkou a paní Markétou Kutilovou, bytem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Polička v době letních a vánočních prázdnin v roce 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou č. 21 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/26 o výměře 85 m2 a p.č. 6690/27 o výměře 916 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky za parcelu označenou č. 15 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/21 o výměře 23 m2, p.č. 6690/32 o výměře 191 m2, p.č. 6690/41 o výměře 143 m2 a p.č. 6690/50 o výměře 415 m2, vše v k.ú. Polička. Rozdíl ve výměrách bude doplacen ve výši 3138 Kč/m2 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2024 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem nám. Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce bytu 2+kk v 1.NP, Paseky č.p. 520, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytu 2+kk v 1.NP, Paseky č.p. 520, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytového jádra byt č. 10, M. Bureše, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytového jádra byt č. 10, M. Bureše, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou STAVOTREND Poříčí s.r.o., se sídlem Poříčí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků, vše v k.ú. Polička, id. 1/6 pozemků p.č. 946/1 o výměře 2036 m2 a pozemku p.č. 964/1 o výměře 1684 m2 za část pozemku p.č. 5315/18 o výměře 1356 m2 nově označenou geometrickým plánem č. 3145-1/2024 jako p.č. 5315/21 ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit budoucí prodej části pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Študlov u Vítějevsi o výměře 78 420 m2 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí rezignaci pana Miloše Dempíra, DiS. na funkci ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, k datu 30. 6. 2024, dle důvodové zprávy.

RM vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Hrad Svojanov se sídlem Svojanov, s předpokládaným nástupem 1. 6. 2024, dle důvodové zprávy.

 

Polička 5. 2. 2024           

 

                                                                                

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.