Město Polička

Informace k pořádání akcí a užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství

Je-li při konání akce a užívání veřejného prostranství nutné zvláštní užívání pozemní komunikace, omezení provozu atd. je nutné podat žádost (případně žádosti) Odboru dopravy a uhradit správní poplatek. Více informací a potřebné formuláře naleznete zde. Kontaktním místem je Odbor dopravy – Miroslav Halamka DiS., Mgr. Jan Kovář. (V případě zvláštního užívání silnice I. třídy je věcně příslušným správním úřadem u něhož se žádost podává krajský úřad.)

Zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá též ohlašovací povinnosti a úhradě místního poplatku stanoveného Obecně závaznou vyhláškou města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4/2023. Ohlášení je nutné podat 5 dní předem a ohlašovací povinnost mají i osoby od poplatku osvobozené, které jsou v případě nepodání ohlášení s uvedením důvodů osvobození povinny místní poplatek uhradit ve stanovené výši. Více informací a potřebné formuláře naleznete zde. Kontaktním místem je Odbor finanční a plánovací – Jana Jansová, Ing. Ivana Vacková.

Shromáždění (politické meetingy)

Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména demonstrace a pochody konané na veřejných prostranstvích.

Upraveno zejména zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pořádání shromáždění podléhá ohlašovací povinnosti. Svolavatel je povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem. Vzor ohlášení konání shromáždění a podrobnější informace naleznete zde. Kontaktním místem je Odbor vnitřních věcí - Mgr. Pavlína Novotná.

Společenské, kulturní a sportovní akce

Veřejné podniky jako např. taneční zábavy, koncerty, divadelní představení, sportovní akce a soutěže, cirkusy apod., které budou pořádány na veřejném prostranství nebo pod širým nebem na pozemku ve vlastnictví města Poličky doporučujeme ohlásit alespoň 5 dní předem.

Vzor ohlášení konání akce a podrobnější informace naleznete zde.

Kontaktním místem je Odbor vnitřních věcí, úsek kultury – Božena Havranová, Mgr. Pavlína Novotná.

Upozorňujeme, že při pořádání akcí je nutné respektovat dobu nočního klidu (od 22. do 6. hodiny). V případě požadavku na vymezení kratší doby nočního klidu z důvodu konání tradiční veřejnosti přístupné akce určené širokému okruhu je nutné podat žádost Odboru vnitřních věcí, a to nejméně 90 dní přede dnem konání akce, z důvodu nutnosti změny Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu na zasedání zastupitelstva města Poličky.

Tržiště, tržní místo, restaurační předzahrádky a prodejní zařízení

Místa a podmínky pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku a poskytování služeb na tržišti (parter Palackého nám.), tržním místě (parkoviště pod Tylovým domem), v restauračních předzahrádkách a v předsunutých prodejních místech jsou podrobněji upravena Nařízením města Poličky č. 1/2022 – tržní řád.

V případě umístění prodejního zařízení na pozemku města Poličky je nutné předem sjednat podmínky takového užívání majetku města s Odborem správy majetku – Martina Bednářová, Ing. Květa Vomočilová.

Při konání akcí a užívání veřejného prostranství na území města je nutné dodržovat též Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.

Výlep propagačních plakátů za poplatek zajistí T.E.S s.r.o.