Město Polička

Schválený rozpočet 2024

 Schválený rozpočet

 ř.č. Text  v tis.Kč
1 Běžné příjmy 352 338,5
2 v tom: daňové příjmy 247 210,0
3             nedaňové příjmy 105 128,5
4 Běžné dotace  30 889,1
5 Kapitálové příjmy 30 000,0
6 Kapitálové dotace  39 903,0
7 Příjmy celkem 453 130,6
8 Financování - čerpání fondů 38,3
9 Financování ze zdrojů minulých let 180 194,3
10 Zdroje celkem 633 363,2
11 Běžné výdaje 318 650,9
12 Běžné výdaje kryté dotacemi 27 661,1
13 Kapitálové výdaje 245 260,0
14 Kapitálové výdaje kryté dotacemi 39 903,0
15 Financování - splátky jistin úvěrů 1 888,2
16 Výdaje celkem 633 363,2
     
  Mimorozpočtová rezerva  19 339,1

Příjmy běžného rozpočtu

Ř.č. Druh příjmu v tis. Kč
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 33 376,0
2 Osadní výbory 10,0
3 Lesní hospodářství 53 200,0
4 Školství 2 975,0
5 Kultura a sport 1 433,0
6 Doprava 2 500,0
7 Činnost místní správy 30 180,1
8 Městská policie  1 000,0
9 Sociální věci 2 140,0
10 Místní hospodářství 9 666,0
11 Komunální služby  255,0
12 Pokladní správa 246 492,5
13 Běžné příjmy celkem 383 227,6
14    
15 Financování  
16 čerpání zůstatku sociálního fondu 38,3

 Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č. Druh příjmu v tis. Kč
1 Kapitálové dotace, příspěvky  39 903,0
2      na požární cisternu 4 000,0
3      na knihovnu 20 000,0
4      pro DPS "Penzion" Polička 112,0
5      na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309 6 535,0
6      na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská  8 300,0
7      na byty v Lezníku 956,0
8 Místní hospodářství  30 000,0
9 Kapitálové příjmy celkem 69 903,0

Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č. Druh výdaje v tis. Kč
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 18 660,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 2 551,0
3 Osadní výbory 2 204,0
4 Lesní hospodářství 46 605,0
5 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 856,0
6 Školství 30 308,0
7          MŠ Rozmarýnek Polička 1 537,0
8          MŠ Polička, Palackého nám.  1 033,0
9          MŠ Čtyřlístek Polička  1 972,0
10          MŠ Luční Polička  3 862,0
11          Masarykova ZŠ Polička  7 768,0
12          ZŠ Na Lukách Polička  8 080,0
13          Středisko volného času Mozaika Polička  1 066,0
14          Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička 1 050,0
15          Školní jídelna Polička, Rumunská  2 870,0
16          ostatní  1 070,0
17 Kultura a sport 59 632,0
18          Městská knihovna Polička  6 390,0
19          Tylův dům  11 494,0
20          Městské muzeum a galerie Polička  7 760,0
21          Hrad Svojanov  4 865,0
22          T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby  15 823,0
23          ostatní 13 300,0
24 Doprava 1 294,0
25 Činnost místní správy 67 229,0
26 Městská policie 2 865,0
27 Sociální věci 9 938,0
28           DPS "Penzion" Polička 6 520,0
29           ostatní  3 418,0
30 Veřejné práce 1 220,0
31 Místní hospodářství  5 890,0
32 Komunální služby 30 910,0
33 Pokladní správa 65 150,0
34 Běžné výdaje celkem 346 312,0

Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č. Druh výdaje v tis. Kč
1 Životní prostředí a vodní hospodářství 35 080,0
2 Požární ochrana a krizové řízení 10 850,0
3 Osadní výbory 3 200,0
4 Lesní hospodářství 4 150,0
5 Školství 9 051,0
6 Kultura a sport 35 590,0
7 Činnost místní správy 3 900,0
8 Městská policie 500,0
9 Sociální věci 912,0
10 Místní hospodářství  88 400,0
11 Komunální služby 92 915,0
12 Pokladní správa  615,0
13 Kapitálové výdaje celkem 285 163,0
14    
15 Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)  
16 Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova 1 888,2
17 Celkem 1 888,2

Přílohy