Město Polička

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

vyhlášenou ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také jen „zákon“) pro veřejnou zakázku na dodávky a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v platném znění (Dokument je převzat z metodických dokumentů vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj jako Národního orgánu pro koordinaci. Pro potřeby postupů při zadávání a kontrole veřejných zakázek bude využíván také Vlastníkem komponenty 3.3_Ministerstvem práce a sociálních věcí Národního plánu obnovy).

Nízkoemisní vozidla pro pečovatelskou službu Penzion Polička
(reg. č. projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008222)
 

Zadavatel:
Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička
Družstevní 970
572 01 Polička
IČ: 65684672

 

Podrobnosti v přílohách