Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. 4. 2024

ZM schvaluje program zasedání.

ZM schvaluje zápis ze zasedání Zastupitelstva města Poličky ze dne 4. 4. 2024 dle předloženého návrhu.

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., pana Jiřího Trávníčka a JUDr. Marii Tomanovou Ph.D.

ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše a pana Oldřicha Báču.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2024 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19 a), a to pro:

Filip Čihák, se sídlem Hlinsko, ve výši 24.000 Kč na historický večer v Poličce

Markéta Kutilová, bytem Polička, ve výši 25.000 Kč na Cestovatelský festival

Markéta Kutilová, bytem Polička, ve výši 20.000 Kč na uspořádání přednášek/ debat na téma „Co se děje ve světě“

Spolek Planeta Chaos z.s., se sídlem Střítež - Polička, ve výši 44.000 Kč na výstavní činnost, výtvarné setkání s doprovodným programem, uspořádání hudebního festivalu Minifest Střítež

FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 97.500 Kč na činnost florbalového klubu dětí a mládeže

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši 60.000 Kč na sportovní činnost mládeže

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 175.000 Kč na sportovní činnost mládeže hokejového klubu

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 36.000 Kč na předsezonní soustředění mládeže

Petra Oblouková, bytem Polička, ve výši 21.000 Kč na účast tří hráčů (ročník 2011) oddílu ledního hokeje HC Spartak Polička na turnaji v Kanadě

SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 135.000 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 157.500 Kč na podporu sportovní činnosti žákovských družstev a juniorů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2024

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 36.000 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů

Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši 45.000 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast
na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

Sportovní kluby Polička, z.s. (odd. kopané), se sídlem Polička, ve výši 175.000 Kč na sportovní činnost mládeže oddílu kopané

Sportovní kluby Polička, z.s. (odd. házené), se sídlem Polička, ve výši 108.000 Kč na činnost dětí oddílu házené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 189.500 Kč na sportovní aktivity mládežnických družstev oddílu odbíjené

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 59.000 Kč na volejbalová soustředění pro mládežnické oddíly

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička, ve výši 39.000 Kč na činnost mládeže oddílu stolního tenisu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost mládeže tenisového oddílu

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši 17.400 Kč na uspořádání tenisového kempu pro děti a mládež

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 120.000 Kč na činnost mládeže - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 9.000 Kč na tréninkové soustředění mládeže spojené s turnajem

Bonanza Vendolí, z.ú., se sídlem Vendolí, ve výši 24.000 Kč na osobní a materiálové náklady vzniklé s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“ pro region Poličska

Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši 50.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši 83.400 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši 54.000 Kč na dvě elektrické polohovací postele se zvedákem a dvě antidekubitní matrace

IHC Rebels Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 20.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji v roce 2024

Jiří Hasil, se sídlem Polička, ve výši 2.000 Kč na činnost fitcentra Masarykova 193 - údržbu zařízení, nákup vybavení, úhradu energií a provozních nákladů

Jiří Hasil, se sídlem Polička, ve výši 3.000 Kč na činnost veřejného sportovního centra Masarykova 10 - propagaci, výplaty trenérů, energii, pronájem prostor

ZM schvaluje doplnění Dotačních programů města Poličky na rok 2024, schválených ZM dne 7. 12. 2023 usnesením č. 19 c), a to o převedení částky 23.000 Kč v programu podpory ostatní veřejně prospěšné aktivity z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací, dle důvodové zprávy.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že pořizovaná Změna č. 5 Územního plánu Polička bude obsahovat prvky regulačního plánu.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a/ schvaluje v souladu s ustanovením § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., doplnění obsahu Změny č. 5 ÚP Polička o požadavky č. 1 a 2 dle důvodové zprávy.

b/ schvaluje v souladu s ustanovením § 55a odst. 1 ve spojení s § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. doplnění obsahu Změny č. 5 ÚP Polička o požadavek č. 3 dle důvodové zprávy.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zahájení zrušení Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu vel. 1/3 na pozemcích parcela č. 2279/3 o výměře 1313 m2 a parcela č. 2280 o výměře 2618 m2  v k.ú. Oldřiš u Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30 Kč/m2, tj. 39.310 Kč s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

ZM schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku p.č. 5537/42 o výměře 76 m2 v k.ú. Polička městu Poličce jako nabyvateli od uvedených vlastníků pozemku jako převodců dle důvodové zprávy. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM ruší usnesení č. 9. a) i  c) ze dne 22. 2. 2024 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou č. 21 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/26 o výměře 85 m2 a  p.č. 6690/27 o výměře  916 m2  v k.ú. dle důvodové zprávy. Kupní cena činí  3.138 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 176/6  o výměře 47 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2  a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej  části  pozemku  p.č. 297/7  o  výměře 15 m2  v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 2233 o výměře 1309 m2  v k.ú. Telecí  za část pozemku p.č. 467/7 o výměře 1167 m2 v k.ú. Pustá Rybná ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude předmětem doplatku. Náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí strany směny společně a nerozdílně.

ZM ruší usnesení č. 9. b) ze dne 22. 2. 2024 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 19 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/17 o výměře 166 m2, p.č. 6690/28 o výměře  151 m2, p.č. 6690/37 o výměře 155 m2 a p.č. 6690/46 o výměře 274 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 včetně DPH a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup části pozemku parcela č. 1131/3 označené dle GP č. 3153-18/2024 jako pozemek parcela č. 6696/6 o výměře 15 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2024 na akci „Obnova obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ - etapa roku 2024“ dle zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy 06/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - technické zhodnocení z programu č. 162 52 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce "Rekonstrukce technologie strojovny chlazení na zimním stadionu v Poličce", dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy 06/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - technické zhodnocení z programu č. 162 52 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce "Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - 6. etapa včetně přístavby bazénu", dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy 04/2024 Regiony 2024  - investice pod 10 mil. Kč z programu č. 162 52 Národní sportovní agentury a zajištění vlastního podílu na financování akce "Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička - nový sportovní povrch", dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování stavby „Parčík Švermova Polička“ z rozpočtu města Poličky na roky 2024 až 2026, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Poličky v předloženém znění, dle důvodové zprávy.

 

Polička 25. dubna 2024

                

                             

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.